Page 14 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 14

hälsotillstånd radikalt förändra situationen, och om- kullkasta tidigare planer?
När det gäller bankärenden är det alltid viktigt att komma ihåg, att en bank aldrig för utomstående får avslöja uppgifter om sin kunds ekonomiska ställning, personliga förhållanden eller företags- och yrkes- hemligheter. Bankpersonalen har en vidsträckt tyst- nadsplikt, och den borde inte ens få uppge att det existerar ett kundförhållande. Inte ens det att man är släkt eller gift med personen ifråga berättigar i sig en att få kon dentiella uppgifter. Lagen innehåller emel- lertid också bestämmelser om att en bank har rätt el- ler skyldighet att lämna ut kon dentiella uppgifter till myndigheter, t.ex. för utredning av brott. Banken är inte heller bunden av tystnadsplikten ifall kunden ger ett speci cerat tillstånd till att uppgifterna får ges ut.
Bankkontot och dess användning
Bankerna erbjuder sina kunder olika former av kon- ton. För dagliga bankärenden är brukskontot det mest praktiska eftersom det kan användas för gire- ringar, depositioner och kontantuttag. Kontoinneha- varen kan genom en fullmakt komma överens med banken om vem som har rätt att använda kontot, och på vilket sätt. Till bruksmöjligheterna hör t.ex. olika betalkort och de personliga nätbankskoder som be- hövs för de elektroniska tjänsterna.
Bankkontot kan innehas av bara en person, men det kan också vara gemensamt och alltså användas av  era. Vanligen kan varje enskild kontoinnehavare använda sitt konto också på egen hand, ett s.k. el- ler-konto (tai-tili). Men man kan i det kontoavtal som sluts med banken också bestämma att innehavarna får använda kontot endast tillsammans, och då talar man om ett s.k. och-konto (ja-tili).
Bankkontots innehavare kan i samarbete med banken genom en fullmakt bestämma att någon annan utöver kontoinnehavaren också har använd- ningsrätt. Men om kontot är gemensamt bör ägarna gemensamt besluta om vilka som har den rätten. Ett gemensamt beslut krävs oberoende av vilka använd- ningsrättigheter kontoinnehavarna har. Omsorgsfullt
Den som äger ett bankkonto kan genom en fullmakt överenskomma med banken att någon annan utöver kontoinnehavaren har rätt att använda kontot.
angivna användningsrättigheter gör det senare lätt att med smärre formaliteter sköta bankärendena också den dag personen ifråga inte längre själv kan uppsöka banken för att sköta dessa.
Skötsel av bankärenden förutsätter handlingsförmåga
Att öppna eller avsluta ett konto, att ge någon annan användningsrätten till kontot och att lyfta eller depo- nera pengar är alla viktiga beslut. Förutsättningen för att dessa ska vara juridiskt giltiga är att beslutsfatta- ren själv är kapabel att tillräckligt väl förstå innebörd- en av sina beslut. Personen ifråga måste med andra ord inneha rättshandlingsförmåga i frågor som gäller kontot och dess tillgångar.
Bankerna har en i lag stadgad skyldighet att sä- kerställa sina kunders och deras ställföreträdares identitet, och att i tillräcklig omfattning känna till sina kunders ekonomiska förhållanden. Ifall kontoinne- havaren t.ex. ger ovanliga uppdrag, eller om dennes anhöriga gör förfrågningar angående kontoinnehava- rens ekonomiska situation, kan det vara tecken på att det skett förändringar i kontoinnehavarens hälsotill- stånd som kanske påverkar rättshandlingsförmågan. Skötseln av bankärendena kompliceras ifall banken börjar misstänka att kontoinnehavaren inte längre är kapabel att själv sköta dem, eller att övervaka den person hen har befullmäktigat att sköta dem.
Ifall en kontoinnehavare förlorar rättshandlings- förmågan försvåras skötseln av dennes ekonomiska
14 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   12   13   14   15   16