Page 15 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 15

ärenden avsevärt. Om det är ett konto där personen är ensam innehavare, kan denne inte längre bestäm- ma över kontot och dess tillgångar. Detsamma gäller om kontot innehas av  era och de olika innehavarna har gemensam beslutanderätt (ett och-konto). Om man inte har förberett sig för en dylik situation, t.ex. med en intressebevakningsfullmakt, kan den låsta si- tuationen lösas genom att kontoinnehavaren får en intressebevakare.
Att sköta bankärenden genom fullmakt
Ifall det saknas en intressebevakningsfullmakt kan det bli nödvändigt att utse en intressebevakare. En intressebevakare, till vars uppgifter hör att sköta sin huvudmans ekonomiska angelägenheter, får i allmänhet bestämma också över huvudmannens bankkonton och deras tillgångar. Ifall ett konto har  era gemensamma ägare kan intressebevakaren be- stämma över kontot och dess tillgångar endast för huvudmannens del.
Läs mer om skillnaderna mellan intressebevak-
ningsfullmakter och intressebevakning på sidorna
50–51.
Kom ihåg åtminstone följande gällande bankfrågor
1 Se till att dina räkningar och deposi­ tioner alltid blir omskötta, även om du inte kan sköta dem själv. Men överlåt aldrig
rättigheterna åt personer du inte kan lita på.
2 Att sköta bankärenden med en fullmakt kan vara besvärligt, speciellt på sikt.
Om du ändå använder en sådan bör du se till att den är tillräckligt speci cerad.
3 Ifall du för bankärendena har gjort en fullmakt lönar det sig att också göra en intressebevakningsfullmakt, eftersom övriga
fullmakter inte alltid godkänns den dag ditt hälsotillstånd försämras.
4 Intressebevakning kan betyda att din rätt att sköta dina bankärenden
begränsas. Förbered dig därför i tid på en eventuellt förlorad handlingsförmåga genom att göra en intressebevakningsfullmakt och överlåta kontoanvändningsrätten.
Utgångspunkten är att en fullmakt som är vederbör- ligt uppgjord, och medan personen ifråga innehaft rättshandlingsförmåga, är i kraft också om denne senare förlorar denna förmåga. Bankerna förhåller sig emellertid i praktiken restriktivt till situationer där hälsotillståndet hos fullmaktsgivaren har försämrats, och denne inte längre själv kan övervaka den som fått fullmakten. Det kan innebära att man inte längre tillåter att bankärendena sköts med en fullmakt. Det lönar sig därför att för säkerhets skull göra också en intressebevakningsfullmakt. Denna förs till magistra- ten för fastställande först då banken inte längre god- känner andra typer av fullmakter.
Läs mer om fullmakter på s. 22 och om intresse- bevakningsfullmakter på s.24.
Intressebevakningsfullmakter och intressebevakning vid skötsel
av bankärenden
En intressebevakningsfullmakt är ofta ett bra sätt att sköta bankärenden. Bankerna förutsätter inte att intressebevakningsfullmakten speci ceras lika noggrant som andra typer av fullmakter. Det räcker om det av intressebevakningsfullmakten klart fram- går att det till den befullmäktigades uppgifter hör att ombesörja fullmaktsgivarens ekonomiska angeläg- enheter, och att man inte i fullmaktens anvisningar infört begränsningar i hur bankärendena sköts. I all- mänhet inkluderar användningsvillkoren att den be- fullmäktigade också kan använda sig av nätbanken.
15


   13   14   15   16   17