Page 25 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 25

Man kan genom en intressebevakningsfullmakt undvika att det utses en intressebevakare. Läs mer om skillnaderna mellan intressebevakningsfullmakter och intressebevakning
på sidorna 50–51.
En betrodd anhörig kan med hjälp av intressebevak- ningsfullmakten sköta ens ärenden så enkelt och smidigt som möjligt, utan magistratens regelbundna övervakning och byråkrati. Att fungera som intres- sebevakningsfullmäktig är därigenom lättare, och i allmänhet också billigare, än intressebevakning, som intressebevakningsfullmakten ofta sammanblandas med. Man kan genom en intressebevakningsfullmakt undvika att det utses en intressebevakare.
Läs mer om skillnaden mellan intressebevak- ningsfullmakt och intressebevakning på sidorna 50-51.
De formella kraven
En intressebevakningsfullmakt förutsätter att full- maktsgivaren tillräckligt väl förstår dess innebörd och innehåll. Det är därför skäl att göra den i ett så tidigt skede som möjligt. Om man är mycket gammal, sjuklig eller t.ex. insjuknat i en minnessjukdom är det bra att till fullmakten bifoga ett färskt läkarutlåtande, där det intygas att man är kapabel att uppgöra ifråga- varande dokument. Läkarutlåtandet kan senare bli ett viktigt bevismaterial. Ifall det är uppenbart att full- maktsgivaren inte till fullo insett betydelsen av den fullmakt hen varit med om att uppgöra, kan fullmak- ten inte träda i kraft. (Läs på s. 8 mera om betydelsen av ett läkarutlåtande.)
En intressebevakningsfullmakt är ett formbun- det dokument. Ifall den inte har uppgjorts på det sätt lagen föreskriver kan fullmakten inte fastställas (om ikraftträdandet, se s. 32). Intressebevakningsfull- makten måste absolut vara uppgjord på rätt sätt. Till formkraven hör att den bör vara skriftlig, underteck-
nad och samtidigt bevittnad av två ojäviga vittnen, som bägge är medvetna om att det rör sig om en intressebevakningsfullmakt.
För att underlätta uppgörandet av en intressebe- vakningsfullmakt  nns det i handboken en modell- blankett (se s. 36). Den är uppgjord enligt de krav som  nns, och innehåller de uppgifter som förutsätts i la- gen om intressebevakningsfullmakt. Där  nns samlat alla de centralaste och vanligaste anvisningarna som brukar ingå i en dylik fullmakt. Den svarar kanske inte på alla speci ka och individuella behov, men passar i de  esta fall.
Det är helt möjligt att på egen hand uppgöra en intressebevakningsfullmakt, men det är att rekom- mendera att man anlitar experthjälp. Sådan fås t.ex. av rättshjälpsbyråer, bankjurister och advokatbyråer, samt annan expertis.
Modellblanketten i handboken passar de  esta situationer, med undantag för de mest speci ka och individuella behoven. Vi rekommenderar att man anlitar expertis då man gör intressebevakningsfullmakten.
25


   23   24   25   26   27