Page 26 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 26

Att utse
en intressebevakningsfullmäktig
Intressebevakningsfullmakten bygger på ett obeting- at förtroende mellan fullmaktsgivaren och den be- fullmäktigade. Det är därför av stor vikt att man noga tänker efter vem det är man har ett speciellt stort förtroende för. Den som fått en intressebevaknings- fullmakt har getts vidsträckta befogenheter att agera till förmån för fullmaktsgivaren, utan regelbunden övervakning. Den befullmäktigade hittas därför vanli- gen i den närmaste kretsen, oftast den äkta maken/ makan, ett barn eller en annan nära släkting. Men det behöver inte vara en släkting utan kan vara vem som helst som man har ett speciellt förtroende för, t.ex. en god vän eller en yrkesmänniska specialiserad på den typen av uppdrag. Man kan däremot inte utse en förening eller ett företag, utan det bör alltid vara en person.
Det rekommenderas att man utser också ersät- tare för den befullmäktigade. Om dessa används i lagen uttrycken ”ersättare”och ”andrahandsfullmäk- tig”. Det är viktigt med ersättare för att man då kan använda fullmakten även då den befullmäktigade av någon anledning är förhindrad att utföra sitt uppdrag. Ersättarnas betydelse blir ännu viktigare då den be-
fullmäktigade är ungefär i samma ålder som full- maktsgivaren. Även om båda har förmånen att leva ett långt och gott liv kan det plötsligt visa sig att bäg- ge behöver hjälp med att sköta sina angelägenheter. För att undvika den typen av situationer är det bra att utse ersättare som hör till en yngre generation.
En andrahandsfullmäktig behövs ifall den be- fullmäktigade blir varaktigt förhindrad att utföra sitt uppdrag, eller inte vill ta emot det. Det rekommende- ras att andrahandsfullmäktigen utses i prioritetsord- ning. Skötseln av löpande ärenden underlättas om det är bara en fullmäktig åt gången som har ansva- ret. Ifall man t.ex. utser alla sina tre barn att samfällt fungera som fullmäktigen innebär det i praktiken att alla tre barnen alltid bör vara samtidigt på plats för att sköta t.ex. apoteks- eller skatteärenden, ifall man inte varit mer speci k i intressebevakningsfullmak- ten. Det är också att rekommendera att man i förväg med de befullmäktigade diskuterar prioritetsordning- en. Det kan annars uppstå kon ikter inom familjen, t.ex. om ett av barnen först efter att intressebevak- ningsfullmakten är uppgjord får höra att hen som er- sättare är först på tredje plats.
Ersättare behövs då den i första hand befullmäk- tigade tillfälligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag,
Aila 69 år och Arto 71 år.
De äkta makarna Aila och Arto har gjort upp var sin intressebevak- ningsfullmakt, där de utsett den andra till sin intressebevaknings- fullmäktige. Till sina andrahands- fullmäktigen utsåg de sina två barn, i åldersföljd, så att den förstfödda först träder till, och därefter den yngre. Då Ailas Alzheimers sjukdom försämra-
des började Arto fungera som hennes intressebe- vakningsfullmäktige. Nu har man hos Arto kons- taterat en begynnande, blodcirkulationsrelaterad minnessjukdom. Ifall Artos sjukdom framskrider så att han inte längre kan fungera som sin frus fullmäktige träder andrahandsfullmäktigen in, både för honom och hans fru, i detta fall familjens förstfödda.
26 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   24   25   26   27   28