Page 27 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 27

t.ex. på grund av tillfällig sjukdom eller olyckshändel- se. Ett tillfälligt förhinder kan uppstå också på grund av jäv. Typiska jävssituationer inom en familj uppstår i samband med arvsskiften eller gåvor, eller i situatio- ner då någon vill sälja en bostad till en familjemed- lem. Även om man kanske inte så ofta ställs inför dy- lika jävssituationer är det att rekommendera att man utser också en ersättare utanför den egna familjen. Ifall man i en jävssituation inte hittar en ersättare för den befullmäktigade, kan man i dennes ställe utse en allmän intressebevakare. Detta medför extra väntan och kostnader, som kan undvikas om man redan i förväg utser en ersättare utanför familjen. Å andra si- dan hjälper det inte ens med en intressebevakare för givande av gåva, eftersom intressebevakaren inte får donera egendom som tillhör huvudmannen. När det gäller gåvor inom familjen är enda möjligheten alltså att man utser en ersättare utanför familjen.
Fullmäktig
Det kan uppstå situationer då de anhöriga är
jäviga att fungera som intressebevaknings­ fullmäktige, t.ex. då man ska ge en gåva till en familjemedlem eller då man ska dela boet efter den först avlidna föräldern. Därför rekommenderas att man också utser en ersättare som inte tillhör familjen.
• denpersonmaniförstahandvillattskafungerasomsin intressebevakningsfullmäktige
• ettpermanentuppdrag,ifallmaninteavstårifråndeteller fullmaktsgivaren avlider
Fullmäktig i andra hand
• denpersonsomblirintressebevakningsfullmäktigifalldensom är fullmäktig i första hand är permanent förhindrad, avstår ifrån det eller vägrar utföra sitt uppdrag
Ersättare
• denpersonsomblirintressebevakningsfullmäktigifallförstahands- eller andrahandsfullmäktige tillfälligt är förhindrad att fungera
som fullmäktig
• etttillfälligtuppdrag
• börhelstvaraenpersonutanförfamiljen,förundvikandeavjäv
27


   25   26   27   28   29