Page 28 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 28

Intressebevakningsfullmaktens innehåll
Genom en intressebevakningsfullmakt ges vanligen möjligast vidsträckta fullmakter i både ekonomiska och personliga angelägenheter. Men man kan också speci cera fullmakten så att den gäller enbart eko- nomiska eller enbart personliga frågor. Fullmakten kan också begränsas till att gälla bara en viss del av förmögenheten, en viss rättshandling eller en viss annan fråga. Genom att dokumentet är så avgöran- de är det viktigt att man noga överväger vad man skriver in i det.
Ekonomiska frågor
De fullmakter som ges i intressebevakningsfullmak- ten berör ofta ”min egendom och mina övriga eko- nomiska angelägenheter”. Den som befullmäktigats att sköta en annans ekonomiska angelägenheter ansvarar för dennes inkomster och utgifter, samt förmögenhet. Hit hör t.ex. att betala räkningar och att sköta andra penningtransaktioner, skatter och olika förmåner samt apoteksinköp. Den befullmäkti- gade får genom fullmakten att sköta de ekonomiska
frågorna också rätt att sälja fullmaktsgivarens egen- dom, såsom bilen eller en bostadsaktie. Men också helt vardagliga saker har ekonomiska konsekvenser, vilket gör att en fullmakt som berör ekonomin de facto är ganska vidsträckt.
Man kan begränsa fullmakten till att gälla bara en viss del av egendomen, en viss rättshandling eller en speci k fråga. Intressebevakningsfullmakten möjlig-
Det bör i fullmakten  nnas ett omnämnande om fastigheterna för att den befullmäktigade ska ha rätt att sköta fastighetsfrågorna.
28 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   26   27   28   29   30