Page 29 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 29

gör också givande av gåva, och t.o.m. arvsskattepla- nering, och det är följaktligen många som använder intressebevakningsfullmakten som ett slags instru- ment för förskottsarv, men då bör detta klart framgå av intressebevakningsfullmakten.
Den modellblankett som  nns i handboken ger vidsträckta fullmakter i skötseln av fullmaktsgiva- rens angelägenheter, inklusive försäljning av dennes fastigheter, såsom egnahemshus och skog. Man be- höver inte i fullmakten speci cera vilka fastigheter det gäller utan det räcker med en allmän fullmakt att överlåta fastigheter. Men fastighetsfrågan måste nämnas eftersom den befullmäktigade annars inte har rätt att sköta dylika ärenden. Däremot innehåll- er modellblanketten inga anvisningar om givande av gåva, och det ges inga råd ifråga om effektiv arvs- skatteplanering. Ifall man vill innefatta även sådana åtgärder är det bäst att vända sig till en expert.
Personliga angelägenheter
En intressebevakningsfullmakt kan innehålla också en fullmakt att sköta s.k. personliga angelägenheter. Det betyder i praktiken beslut som gäller hälsa och sjukdom, såsom valet av vårdplats eller en vårdre- kommendation i samband med viktiga vårdbeslut. Andra personliga frågor är namnbyte eller anskaff- ning av pass.
När det gäller personliga angelägenheter ges fullmakt åt den befullmäktigade endast i sådana frågor vars innebörd fullmaktsgivaren inte förstår i den stund fullmakten ska användas. Fullmaktsgi- varen har alltid själv beslutanderätten i personliga frågor, så länge denne själv förstår deras innebörd, även om intressebevakningsfullmakten redan skulle ha fastställts av magistraten. Det att fullmakten har fastställts innebär alltså inte att fullmaktsgivaren går miste om beslutanderätten över sina personliga an- gelägenheter, ifall hen då beslutet ska fattas ännu förstår den ifrågavarande sakens innebörd.
Uppgifter som berör den egna hälso- och sjukvår- den är känsliga, och därför kon dentiella. Det inne- bär att den professionella sjukvårdspersonalen inte
Ifall fullmaktsgivaren också har formulerat sin vårdvilja är det bäst att man nämner om det i intressebevakningsfullmakten. Samma råd gäller också omvänt: det är bra att i vårdviljan skriva in att man också har gjort en intressebevakningsfullmakt.
får ge ut uppgifter om den till andra än dem som har rätt att få den – t.ex. just den person vars intres- sebevakningsfullmakt inkluderar frågor i anslutning till sjukdom och hälsa. Kon dentialiteten kan ibland komma som en överraskning, speciellt om man inom familjekretsen har diskuterat väldigt öppet om frågor kring sjukdom och hälsa.
Många upplever därför att det är viktigt att för- säkra sig om att de närstående direkt av sjukvårds- personalen kan få uppgifter som berör den egna hälsan. Man kan i intressebevakningsfullmakten skriva in att också kon dentiella uppgifter får ges ut. Man vill ofta även ha med en anteckning om att uppgifter av personlig art kan utbytas inom familjen utan att det förhindras av tystnadsplikten.
Ifall fullmaktsgivaren också har formulerat sin vårdvilja, vilket är att rekommendera, är det bra att nämna om det i intressebevakningsfullmakten. Då vet en intressebevakningsfullmäktig, som har rätt att sköta vårdfrågorna, att hen ska bekanta sig med vårdviljan, och fatta vårdbesluten i enlighet med den. Samma råd gäller också omvänt; det är bra att i vårdviljan skriva in att personen ifråga har uppgjort också en intressebevakningsfullmakt.
29


































































































   27   28   29   30   31