Page 30 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 30

Anvisningar till den befullmäktigade
Den befullmäktigade får genom intressebevaknings- fullmakten rätt att fungera som fullmaktsgivarens ställföreträdare. Man kan dessutom ge den befull- mäktigade anvisningar om hur fullmakten ska an- vändas. Anvisningarna är helt personliga och berör i allmänhet de frågor som för fullmaktsgivaren är vikti- gast. Anvisningarna binder den befullmäktigade, och det är därför bäst att göra dem skriftligt.
För många är det viktigt att kunna bestämma över sin egen bostad. Viljeyttringen kan då vara att den bostad som senast fungerat som ens hem ska säljas så fort det blir uppenbart att fullmaktsgivaren inte längre kan återvända dit. Utöver anvisningen om för- säljning skriver man ofta också in att ”min egendom ska användas för min personliga vård och omsorg, så att jag får bästa möjliga vård, i enlighet med de vårdönskemål jag själv har undertecknat”.
För andra är det viktigaste att den egna gården eller det egna hemmet bevaras intakt så länge som möjligt. Man kan då i anvisningarna skriva in att hem- met, ifall det måste säljas, i första hand bör erbjudas de närmaste släktingarna. Övriga vanliga bestäm- melser är t.ex. sådana som berör fritiden, eller möj- ligheten att träffa släktingar som bor utomlands. Man kan t.ex. skriva in att mina pengar ska användas till att betala kostnaderna för mig och min assistent, då jag en gång om året besöker de barn och barnbarn som bor utanför Finland. Dylika anvisningar gör att den befullmäktigade är tvungen att spendera full- maktsgivarens pengar på sådant som är viktigt för denne. Men om man har uppgjort sin vårdvilja, med detaljerade vårdönskemål, t.ex. just angående olika resor, behöver man inte upprepa samma anvisningar i intressebevakningsfullmakten.
Den befullmäktigade har enligt lag rätt att få er- sättning för nödvändiga kostnader samt ett skäligt arvode. Man kan också i anvisningarna de niera arv- odets storlek.
Anvisningarna är bindande för den befullmäktigade, så det är skäl att göra dem skriftligt.
Experten
”Typiska anvisningar i fullmakten är noggranna di- rektiv angående försäljningen av det egna hemmet, och hur intressebevakningsfullmäktigen skall ersät- tas.”
Anneli, jurist
Experten
”Jag hade igår en kund som till anvisningarna ville tillfoga direktiv om regelbundna besök hos frisören, och avnjutande av ett visst, dyrt rödvin. Och i dag hade jag en kund som ville försäkra sig om att hen skulle kunna besöka de kultur- och idrottsevene- mang som alltid varit så viktiga, en tradition som hen hoppades kunna fortsätta med också i framtiden, trots eventuellt förlorad handlingsförmåga. Direktiv av det här slaget är väldigt personliga, och helt möj- liga att tillfoga intressebevakningsfullmakten, som anvisningar med tanke på framtiden.”
30 Handbok i att förbereda sig juridiskt
Keijo, bankjurist


   28   29   30   31   32