Page 31 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 31

Undertecknande och bevittnande
En intressebevakningsfullmakt är fullmaktsgivarens vil- jeyttring, vilket gör att fullmakten undertecknas endast av fullmaktsgivaren och vittnena. Man behöver alltså inte namnteckningar också av dem som befullmäktigas, men det är viktigt att i förväg försäkra sig om att de tar emot uppdraget. Det räcker med ett muntligt samtycke.
En intressebevakningsfullmakt där vittnena är jäviga
är värdelös som intressebevakningsfullmakt.
MEsko 64 år.
in mor gjorde en intressebe- vakningsfullmakt så fort hen- nes minnessjukdom diagnos- tiserades, så att jag senare vid behov skulle kunna sköta
hennes ärenden. Då hennes minnessjukdom framskred  ck jag höra, att man inte kan använda anhöriga som vittnen då man gör en intressebe- vakningsfullmakt. Mitt barns make fungerade som vittne då min mor skrev intressebevakningsfull- makten, vilket gör att den inte är giltig. Jag hörde för sent om jävet, och då var min mor inte längre kapabel att göra en ny fullmakt. Jag blev till slut tvungen att bli min mors intressebevakare, efter- som man inte längre kunde fastställa intressebe- vakningsfullmakten i magistraten.
Make Mor- och Make farförälder
Make Förälder Make
Make Syskon Make
Make Barn Make
Intressebevakningsfullmakten bör undertecknas av två vittnen som inte är jäviga, och som bägge samtidigt är när- varande. Vittnenas jävsfrihet är nödvändig – som vittnen duger alltså inte några nära släktingar. De bör därtill vara 18 år fyllda och förstå vad det innebär att vittna. En intresse- bevakningsfullmakt där vittnena utgörs av jäviga personer är som intressebevakningsfullmakt värdelös. Ofta är t.ex. paret i grannhuset, en vän eller en arbetskamrat lämpliga och jävsfria vittnen.
Jäviga som vittnen är:
• fullmaktsgivaren själv och dennes make/maka
• fullmaktsgivarens eller makens/makans barn, barn barn, syskon, förälder eller far/morförälder eller en
sådan persons make
• den befullmäktigade och dennes make/maka
• den befullmäktigades eller dennes makes barn, barn
barn, syskon, förälder eller far/morförälder eller en sådan persons make/maka
Schema över vittnen som är jäviga
Make
Syskon
Syskon
Mor- och farförälder
Förälder
Fullmakts- givare Fullmäktigen
Barn Barnbarn
Med make avses äkta makar eller personer som delar ekonomi och lever i äktenskapsliknande förhållanden, eller andra parförhållanden. Som släktingar betraktas även halvsyskon och motsvarande.
Make Barnbarn
Make
31


   29   30   31   32   33