Page 32 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 32

Förvaring
Intressebevakningsfullmakten ges ofta till den befull- mäktigade, och detta är också att rekommendera. Fullmakten förvaras på en säker plats tills det blir aktuellt att använda den. Den överlåts alltså inte till magistraten eller någon annan myndighet i samband med att den uppgörs.
Säkra platser att förvara intressebevakningsfull- makten är t.ex. ett bankfack eller den mapp där man förvarar sina viktiga dokument. Det är viktigt att den ursprungliga intressebevakningsfullmakten kan hit- tas och vara tillgänglig den dag den behövs. Det är därför skäl att försäkra sig om att den befullmäkti- gade vid behov kommer åt fullmakten, ifall den t.ex. förvaras i ett bankfack.
Magistraten kan fastställa endast den ursprung- liga intressebevakningsfullmakten, så det är absolut nödvändigt att förvara den omsorgsfullt.
Niina 56 år ..
Vi lät med tanke på framtiden göra intressebevakningsfullmakter för hela familjen. Min mor utsåg mig till sin full- mäktige. Jag förvarade själv min egen intressebevakningsfullmakt, och mina föräldrar sina fullmakter. Då min mors minnessjuk- dom försvårades kom vi till ett skede då vi behövde hennes intressebevakningsfullmakt. Men vi kunde inte hitta hennes ursprungliga fullmakt i den mapp där hon förvarade sina viktiga papper. Hon påstod att den nog  nns där. Vi letade igenom hela huset, men kunde inte hitta den. I något skede började hon påstå att den var stulen, eller att min far hade gömt den. Vi insåg rätt snabbt att påståendena antagligen hör- de ihop med minnessjukdomen. I vilket fall som helst är situationen nu den att fullmakten förmodligen inte kommer att hittas, och min mor är inte längre kapabel att göra en ny. Jag borde från början själv ha tagit hand och fullmakten, och haft den i mitt eget förvar.
Ikraftträdande
Intressebevakningsfullmakten är villkorlig. Det inne- bär att den träder i kraft först då
1. fullmaktsgivaren i huvudsak har förlorat förmågan att sköta de ärenden som fullmakten gäller, och då 2. magistraten har fastställt fullmakten med sin egen stämpel.
För att intressebevakningsfullmakten ska träda i kraft bör den fastställas av magistraten. Till intressebe- vakningsfullmakten i original bör bifogas ett läkarut- låtande, som den blivande fullmäktigen har rätt att begära. Läkaren bör i sitt utlåtande konstatera att fullmaktsgivaren i huvudsak har blivit oförmögen att sköta sina egna angelägenheter. Handlingsförmågan försämras ofta gradvis, vilket gör att det är omöj- ligt att säga exakt när fullmaktsgivaren förlorar sin rättshandlingsförmåga. För att intressebevaknings- fullmakten ska träda i kraft räcker det att personens handlingsförmåga blivit såpass försämrad att denne i huvudsak är oförmögen att sköta de ärenden full- makten gäller. Ifall det är omöjligt att få ett läkarut- låtande, t.ex. för att fullmaktsgivaren vägrar gå till en läkarmottagning, kan det också räcka med en utredning av en annan sakkunnig. Om fullmaktsgiva- ren i huvudsak har förlorat förmågan att sköta sina angelägenheter, och dokumentet är uppgjort i laga ordning, fastställs intressebevakningsfullmakten av magistraten.
Eftersom intressebevakningsfullmakten träder i kraft först då det  nns ett behov av den är det fullt möjligt att ändra eller återkalla fullmakten mellan dess uppgörande och dess fastställande. Ett åter- kallande sker vanligen så att fullmaktsgivaren tar tillbaka sin fullmakt och antingen förstör den själv eller ber den befullmäktigade att göra det, i vittnes närvaro.
En intressebevakningsfullmakt behöver aldrig fastställas om man inte under sitt liv råkar ut för en sådan sjukdom eller ett sådant handikapp att man inte längre kan sköta sina egna angelägenheter.
32 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   30   31   32   33   34