Page 33 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 33

Experten
”För att intressebevakningsfullmakten ska träda i kraft bör den befullmäktigade sända den ursprungliga intressebevakningsfullmakten och ett läkarutlåtande hit till oss. Jag minns ett fall där det inte hade gått mer än en månad sedan intressebevakningsfullmakten uppgjordes, trots att det i läkarutlåtandet stod att ifrågavarande person hade haft Alzheimers sjukdom redan i 8 år. Vi undrade om det faktiskt var möjligt att den som givit fullmakten faktiskt för bara en månad sedan hade varit kapabel till det, ifall denne redan länge varit sjuk. Det fanns också annat i fallet som  ck oss att misstänka att ett av barnen kanske hade övertalat sin förälder att utse denne till intressebevakningsfullmäktig. Vi utreder nu saken närmare.”
Ella, överinspektör vid magistraten
Då det är dags att använda intressebevakningsfullmakten
Den befullmäktigade kan be om att fullmak­ ten fastställs, och alltså träder i kraft, då full­ maktsgivarens hälsotillstånd försämrats så mycket att denne blivit oförmögen att sköta sina egna angelägenheter. Den befullmäk­ tigade har rätt att för fastställandet få ett lä­ karutlåtande om fullmaktsgivarens hälsotill­ stånd. Den befullmäktigade får rätt att sköta de ärenden som nämns i fullmakten först då intressebevakningsfullmakten har blivit fast­ ställd av magistraten. Den befullmäktigade bör därför tillställa magistraten en ansökan om att intressebevakningsfullmakten bör fastställas, intressebevakningsfullmakten i original samt ett läkarutlåtande i vilket det framgår att full­ maktsgivaren är oförmögen att sköta sina egna angelägenheter. Ansökan kan vara fritt formu­ lerad.
Priset för att få en intressebevakningsfull­ makt fastställd av magistraten är (då denna handbok går i tryck) 127 euro.
Sedan fullmakten fastställts returneras den, vederbörligt stämplad, till den befullmäk­ tigade. Denne har nu fullmakt att sköta huvud­
mannens uppgifter genom att uppvisa den be­ styrkta intressebevakningsfullmakten, jämte magistratens beslut, till den part man har att göra med, t.ex. en banktjänsteman eller FPA. Vilka som fungerar som intressebevaknings­ fullmäktigen antecknas i det s.k. förmyndarre­ gister som upprätthålls av magistraten.
Den som fungerar som befullmäktigad kan få hjälp av, Edunvalvontavaltuutus rf, intresse­ bevakningsfullmäktiges stödförening. Se kon­ taktuppgifterna på s. 55.
1 uppgörande av intressebevak­ ningsfullmakten
2 överlåtande av fullmakten åt den befullmäktigade
3förvaring avintressebevakningsfull­ makten
4 fastställande av intressebevaknings­ fullmakten i magistraten
5 uppdraget som intressebevaknings­ fullmäktig
33


   31   32   33   34   35