Page 34 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 34

Övervakning av intressebevakningsfullmäktigen
Efter att fullmakten har trätt i kraft är den befullmäk- tigades uppgift att sköta fullmaktsgivarens ärenden, och försvara dennes intressen. Den befullmäktiga- des skyldighet är att sköta uppgifterna omsorgsfullt, och att föra bok över de åtgärder hen vidtar för sin huvudman, samt spara veri katen.
Att sköta uppdraget omsorgsfullt innebär t.ex. att den befullmäktigade bör sköta tillgångarna med be- aktande av fullmaktsgivarens intressen, och inte se till exempelvis arvingarnas intressen. Den befullmäk- tigade bör också höra fullmaktsgivarens åsikt innan man vidtar en viktig åtgärd, ifall detta är möjligt. Den befullmäktigade bör därtill hemlighålla fullmaktsgiva- rens privata angelägenheter, och hålla isär fullmakts- givarens pengar ifrån sina egna.
Den befullmäktigades bokföringsskyldighet gäller fullmaktsgivarens tillgångar, skulder och andra hän- delser under redovisningsperioden. Den befullmäkti-
Intressebevak­ ningsfullmäkti­ ges skyldigheter:
• bör utföra sitt uppdrag omsorgsfullt
• bör för magistraten göra en förteck­ ning över fullmaktsgivarens egen­ dom vid tidpunkten för fullmaktens fastställande
• bör höra fullmaktsgivarens åsikt, ifall dennes hälsotillstånd tillåter det
• bör hemlighålla de uppgifter man får i sitt uppdrag
Den befullmäktigade bör efter fullmaktsgivarens död till dennes arvingar inlämna en slutredovisning över hur hen har utfört sitt uppdrag, såvida man inte i fullmakten har antecknat att en dylik inte behövs.
gade bör på basis av sin bokföring vid behov kunna redogöra för hur fullmaktsgivarens tillgångar har an- vänts. Man behöver inte spara varenda kvitto eller dokument, men man bör föra bok i samma utsträck- ning som man i allmänhet gör då man sköter en an- nans angelägenheter. Vanligen är man ju extra om- sorgsfull då man handhar andras pengar, och sparar alla viktiga kvitton och dokument i en skild mapp.
Magistraten övervakar vid behov den befullmäkti- gades verksamhet. ”Vid behov” innebär att den be- fullmäktigade inte är skyldig att till magistraten regel- bundet redogöra för sina åtgärder, såvida detta inte uttryckligen har angivits i fullmakten. Den befullmäkti- gade kan alltså sköta sin huvudmans uppdrag smidigt, i enlighet med de önskemål fullmaktsgivaren tidigare har gett uttryck för.
Då magistraten inbegär en redogörelse för den befullmäktigades verksamhet är orsaken vanligen att det föreligger misstanke om missbruk. Uppgifter om att den befullmäktigade inte har skött sina uppgifter på vederbörligt sätt kan ha kommit t.ex. från banken, vårdhemmet eller någon anhörig. Magistraten kan för att utreda situationen be om en redogörelse av den befullmäktigade.
Utgångspunkten för intressebevakningsfullmak- ten är oftast att man vill kunna sköta ärendena så smidigt som möjligt, och undvika övervakning. Det att man vill undvika övervakning bygger på full- maktsgivarens personliga förtroende för den som blivit befullmäktigad. Därför är övervakningen minsta möjliga i handbokens modellblankett. Om man vill
34 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   32   33   34   35   36