Page 35 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 35

En blankett för egendomsförteckningar  nns på magistratens webbplats www.magistraten. 
att den befullmäktigade ska övervakas noggrannare, rekommenderas att man vänder sig till en sakkun- nig då fullmakten görs upp, så att bestämmelsen om övervakning skrivs in på ett riktigt sätt.
Egendomsförteckning
Varje befullmäktigad har emellertid en viktig skyldig- het gentemot magistraten. Man bör nämligen göra upp en förteckning över fullmaktsgivarens tillgångar vid tidpunkten för fullmaktens fastställande. I egen- domsförteckningen bokförs fullmaktsgivarens alla tillgångar och skulder, samt de viktigaste inkomsterna och utgifterna, såsom pensionsinkomster och hyres- utgifter. Egendomsförteckningen bör tillställas magis- traten inom tre månader efter att fullmakten har blivit fastställd. En blankett för ändamålet  nns på magis- tratens webbplats magistraten. . Man kan med för- teckningens hjälp vid behov utreda på vilket sätt den befullmäktigade har skött sin huvudmans uppgifter.
Man kan få hjälp med att göra upp egendomsför- teckningen av intressebevakningsfullmäktiges stöd- organisation Edunvalvontavaltuutus rf, se kontakt- uppgifter på s. 55.
Då fullmakten upphör att gälla
Emedan intressebevakningsfullmakten träder i kraft först då det  nns ett behov av den, är det fullt möj- ligt att fritt ändra på dess innehåll, eller återkalla den, från det att fullmakten görs upp tills den blir fast- ställd. Ett återkallande sker vanligen så att fullmakts- givaren återtar sin fullmakt och förstör densamma, eller ber fullmäktige göra det, i vittnes närvaro.
Sedan intressebevakningsfullmakten har blivit fastställd upphör dess giltighet i allmänhet först med fullmaktsgivarens död. Det är också möjligt att full- maktsgivaren tillfrisknar och igen blir förmögen att sköta sina egna angelägenheter. Ifall fullmaktsgiva- ren vill återkalla intressebevakningsfullmakten efter att den har blivit fastställd, är detta möjligt ifall full- maktsgivaren förstår innebörden av återkallandet, och magistraten fastställer återkallelsen.
Den befullmäktigade bör efter fullmaktsgivarens död till dennes arvingar inlämna en slutredovisning över hur hen har utfört sitt uppdrag, såvida man inte i fullmakten har antecknat att en dylik inte behövs.
35


   33   34   35   36   37