Page 36 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 36

Modellblankett
Denna modellblankett passar för de  esta behov, med undantag för de mest speci ka och individuella. För intressebevakningsfullmakter är det bäst att anlita experthjälp.
IntreSSeBevaknIngSFuLLMakt
FuLLMaktSgIvare FuLLMäktIg
andraHandSFuLLMäktIg ocH erSättare
2:a andraHandSFuLLMäktIg ocH 2:a erSättare
FuLLMäktIg utanFör FaMILJen 3:e erSättare
Om ersättarna är anhöriga är det bra att också utse en ersättare utanför familjen, för undvikande av jäv.
FuLLMakt
Den befullmäktigade får med denna anvisning rätt att sköta fullmaktsgivarens ekonomiska angelägenheter.
Denna anvisning ger rätt att också sköta fullmaktsgivarens personliga angelägen- heter, t.ex. valet av vårdplats eller sam- tycke i samband med viktiga vårdbeslut.
En mening av detta slag, angående villko- ren för ikraftträdandet, bör alltid ingå i en intressebevakningsfullmakt. Fullmakten tas i bruk genom att den förs till magistra- ten för fastställande först då fullmaktsgiva- ren inte längre kan ta hand om sina egna angelägenheter.
Matti Virtanen (f. 15.12.1944) Rådhusgatan 5 A 15, 20100 Åbo
Anna Virtanen (f. 20.1.1943) Rådhusgatan 5 A 15, 20100 Åbo
Antti Virtanen (f. 30.5.1970) Torggatan 14 C 60, 20100 Åbo
Minna Virtanen (f. 4.2.1966) Helsingforsgatan 127, 48100 Kotka
Kalle Mäkinen (f. 15.9.1970) Borgmästargatan 6 C 24, 20100 Åbo
Fullmaktsgivarens namn, födel- setid och adress. Personnumrets sista del är inte nödvändig.
Fullmäktigens namn, födelsetid och adress
Ersättarnas namn, födelsetid och adress. Om ersättare används be- greppen ”andrahandsfullmäktige” och ”ersättare”. Om skillnaderna mellan dem, se s. 27.
Jag befullmäktigar Anna Virtanen att företräda mig
1) i frågor som gäller min egendom och andra ekonomiska angelägenheter samt
2) i sådana personliga frågor vars innebörd jag inte förstår då fullmakten ska användas.
Den befullmäktigade får med hjälp av denna fullmakt bl.a. sälja eller utbyta fastigheter i min ägo, samt inteckna och pantsätta dessa.
Fullmakten träder i kraft i den situation jag på grund av sjukdom, störningar i mitt mentala tillstånd, försvagad hälsa, eller av annan motsvarande orsak är oförmögen att själv ta hand om mina egna angelägenheter.
Denna mening ger rätt att sälja fullmaktsgivarens egendom, t.ex. ett egnahemshus eller skog. De olika fastigheterna behöver inte speci ceras i fullmakten utan det räcker med en allmän formule- ring angående fastigheterna.
36 Handbok i att förbereda sig juridiskt Handbok i att förbereda sig juridiskt


   34   35   36   37   38