Page 37 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 37

Det rekommenderas att fullmäktigen utses i prio- ritetsordning. Skötseln av olika ärenden under- lättas om fullmakten innehas av endast en person åt gången.
Intressebevakningsfull- makten kan innehålla en anvisning av detta slag angående fullmaktsgiva- rens vårdvilja.
Intressebevakningsfullmak- ten kan också innehålla anvisningar angående kon-  dentiella uppgifter. Många vill försäkra sig om att de när- stående kan få information ifråga om den egna hälsan di- rekt av sjukvårdspersonalen.
Fullmakten undertecknas endast av fullmaktsgivaren och vittnena. Den befullmäktigade behöver inte bevittna den. Däremot bör denne i förväg ge sitt samtycke. Det räcker med ett muntligt samtycke.
Om fullmaktsgivaren är ålderstigen, sjuklig eller har fått en minnessjukdom är det bra att till fullmakten bifoga ett läkarutlåtande angående fullmaktsgivarens handlings- förmåga.
vIttneSutSaga
Intressebevakningsfull- makten bör bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Jävsfriheten
är nödvändig – nära anhöriga duger inte som vittnen.
Fullmäktig i andra hand och ersättare
Jag utser Antti Virtanen till min andrahandsfullmäktige, att ersätta Anna Virtanen ifall hon inte kan ta emot uppdraget, avstår ifrån det eller permanent blir förhindrad att sköta det.
Jag utser Antti Virtanen också till min ersättare, ifall Anna Virtanen på grund av sjukdom, jäv eller annan tillfällig orsak blir förhindrad att sköta fullmäktigens uppgifter.
Jag har i fullmakten utsett  era andrahandsfullmäktigen och ersättare.
Dessa har uppräknats i prioritetsordning. Jag utser Minna Virtanen till 2:a andrahandsfullmäktige och 2:a ersättare. Jag har med tanke på jävssituationer utsett en ersättare utanför familjen, dvs. Kalle Mäkinen, till 3:e ersättare.
Skötseln av mina personliga angelägenheter
I beslut som gäller mina personliga angelägenheter är den befullmäktigade skyldig att respektera min vårdvilja.
Kon dentiella uppgifter
Antti Virtanen och Minna Virtanen har samma rätt som intressebevakningsfullmäktigen att erhålla kon dentiella uppgifter angående mina personliga angelägenheter. Speciellt viktiga är de uppgifter som gäller min hälso- och sjukvård. De befullmäktigade och deras ersättare har också rätt att sinsemellan utbyta dylik information utan att det begränsas av tystnadsplikten.
Redovisning över sakernas skötsel
Mina barn Antti Virtanen och Minna Virtanen har rätt att årligen av intressebevakningsfullmäktigen få en utredning av hur denne skött mina ekonomiska angelägenheter.
Avstående ifrån kravet på slutredovisning
Intressebevakningsfullmäktigen är sedan uppdraget har upphört inte skyldig att till arvingarna inlämna en slutredovisning.
Åbo 2.12.2015
Matti Virtanen
pensionär, Åbo
I egenskap av samtidigt närvarande, jävsfria vittnen intygar vi att Matti Virtanen, vars identitet vi har bekräftat, egenhändigt har undertecknat denna intressebevakningsfullmakt. Vi konstaterar att Matti Virtanen har uppgjort fullmakten av egen fri vilja, och att han förstått dess innebörd.
Åbo 2.12. 2015
Maija Ruissalo
f. 20.5.1950
sjuksköterska, Åbo
Torggatan 14 C 54, 20100 Åbo
Mikko Ruissalo
f. 12.1.1944
pensionär, Åbo
Torggatan 14 C 54, 20100 Åbo
37


   35   36   37   38   39