Page 40 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 40

Olika vårdviljeblanketter
Det  nns olika modellblanketter för hur vårdviljan kan göras. En del är korta, och innehåller önskemål ifråga om de vårdbeslut som görs i livets slutskede. Andra är längre, och ger möjligheter att tillfoga också övriga vårdönskemål. Man behöver emellertid inte använda de färdiga blanketterna utan kan skriva ner sin vårdvilja också på ett blankt papper.
Nedan  nns några exempel på olika blanketter. Vissa kommuner och sjukhus har också egna blan- ketter för ändamålet.
Institutet för hälsa och välfärd (THL) LIVSTESTAMENTE
www.thl. 
Ett kort testamente där man preciserar de situatio- ner under vilka man bör avstå ifrån att vidta vårdåt- gärder som kortvarigt förlänger patientens liv genom att på konstgjord väg upprätthålla livsfunktionerna. Blanketten är lätt att fylla i eftersom texten i huvud- sak är färdigt ifylld.
Exitus ry:s VILJEYTTRING OM VÅRD OCH BEHANDLING
www.exitus. 
I denna blankett på en sida kan man bland sex färdigt angivna alternativ välja dem som bäst motsvarar ens egen vilja angående omvårdnaden i livets slutskede. Det  nns också några tomma rader där man fritt kan formulera sin vilja.
Alzheimer Centralförbundet rf:s
MIN VÅRDVILJA
www.muistiliitto. 
Ett litet häfte som består av två delar. I den första kan man välja de alternativ som känns bäst när det gäller överlåtelse av patientuppgifter och olika vår- dalternativ i livets slutskede. Man kan också utse den som kan fatta beslut i ens ställe, och uppge till vilka av ens närstående man får ge uppgifter. I den andra delen kan man uppge sina vårdönskemål, t.ex. ifrå- ga om själva vården och frågor av ekonomisk natur, samt välja olika alternativ när det gäller deltagande
Enligt lag behöver vårdviljan inte bevittnas, men det rekommenderas.
i medicinska undersökningar. De viljeyttringar som görs i den första delen är bindande för vårdperso- nalen och andra som eventuellt besluter i patientens ställe, medan viljeyttringarna i den andra delen är bindande i den utsträckning de går att förverkliga. På Alzheimer Centralförbundets webbplats  nns en elektronisk version av blanketten, och ett exempel på hur man kan fylla i den.
Finlands minnesspecialister rf:s LIVSKVALITETSTESTAMENTE www.muistiasiantuntijat. 
På den tvåsidiga blanketten kan man uppge vilka saker som är viktiga i ens vardagsliv – dvs. sådant som man vill att vårdpersonalen i mån av möjlighet ska beakta. Blanketten kan också användas som ett stöd vid ankomstintervjun, då en ny invånare  yttar in på ett vårdhem och det för klienten på grund av försämrad rättshandlingsförmåga redan är för sent att själv uttrycka sin vårdvilja. Ett modellexempel på hur blanketten kan ifyllas  nns på Finlands minnes- specialisters webbplats.
Edunvalvontavaltuutus rf:s AIRO-mapp
www.airokansio. 
Man har i Airo-mappen samlat alla de viktigaste dokumenten i anslutning till den juridiska framtids- planeringen. En ifylld mapp ger information om de frågor som är viktiga för en. Den innehåller en vård- vilja, önskemål ifråga om vården, en blankett som beskriver hela livscykeln, en intressebevakningsfull- maktsmodell och en blankett kallad Efter min död. Alla blanketter jämte anvisningar kan printas ut på Airo-mappens webbplats.
40 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   38   39   40   41   42