Page 44 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 44

Önskemål ifråga om begravningen
Man kan också skriva ner önskemål ifråga om den egna begravningen och arrangemangen kring den. Vem vill man t.ex. att ska stå för arrangemangen? Har man önskemål ifråga om gravplatsen eller jord- fästningen?
Begravningsanvisningar
Man kan i begravningsanvisningarna ange t.ex. vem som bör ansvara för arrangemangen, och även ge mer detaljerade anvisningar. Det kan t.ex. handla om valet mellan kistbegravning eller kremering, valet av begravningsplats och gravplats, och själva jordfäst- ningen. Ifråga om den sistnämnda kan det handla om t.ex. musiken, platsen för minnesstunden, servering- en, samt vilka som ska inbjudas.
Begravningsanvisningarna kan göras med en van- lig fullmakt, med en intressebevakningsfullmakt, ett testamente eller något annat dokument. Lagen säger ingenting om på vilket sätt eller med vilka dokument önskemål av det här slaget bör uttryckas. Ifall den av- lidne har utsett någon att ansvara för arrangemangen och/eller har uttryckt andra önskemål ifråga om hur begravningen ska genomföras – med vilket doku-
ment som helst – är det centrala att man respekterar den avlidnes vilja.
Många skriver in sina önskemål på någon av de blanketter, eller i häften med anvisningar om begrav- ningen, som begravningsbyråerna tillhandahåller. Man kan ge dessa uppgifter åt den som man vill att ska ansvara för begravningsarrangemangen. Det är bra att åtminstone berätta var man förvarar dessa uppgifter. Man kan också ge en kopia av dem åt be- gravningsbyrån. Det är också bra att i intressebevak- ningsfullmakten anteckna att det  nns ett dokument med anvisningar för begravningen.
Rätten att arrangera en begravning
Begravningsarrangemangen sköts i första hand av den person som den avlidne själv har utsett, och denne har då rätten att ansvara för arrangemangen i anslutning till jordfästning, kremering och hantering av askan. Det  nns lagstiftning om prioritetsordning- en när det gäller begravningsarrangemangen. Enligt lag är ordningen följande:
1. Den person som den avlidne har utsett. Ifall den avlidne under sitt liv uttryckligen har valt en viss per- son att ansvara för begravningsarrangemangen, är det i första hand denne som har rätt att stå för dem.
2. Maken/makan samt de närmaste arvingarna ge- mensamt. I andra hand kommer den avlidnes änka/ änkling eller sambo samt de närmaste arvingarna.
3. Endast de närmaste arvingarna.
4. Annan närstående. Ifall ovannämnda närmaste an- höriga inte bryr sig om att ansvara för begravnings- arrangemangen kan också någon annan närstående till den avlidne ansvara för dessa.
5. Kommunen. Ifall ingen av ovannämnda vill ta an- svaret för arrangemangen är det den kommun där den avlidne bodde vid tidpunkten för sin bortgång som står för arrangemangen.
44 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   42   43   44   45   46