Page 45 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 45

Respekten för den avlidnes önskemål
Den som arrangerar begravningen bör sträva till att respektera den avlidnes önskemål. Till det hör att beakta ifall den avlidne har en religiös eller annan övertygelse, t.ex. då man planerar det eventuella religiösa innehållet i jordfästningen.
Med den avlidnes önskemål avses att man bör respektera den vilja man antingen vet eller antar att den avlidne har haft. Det innebär inte enbart önskemål som man vet att den avlidne under sin
livstid uttryckligen har framfört utan också prin- cipen enligt vilken man i planeringen av begrav- ningsarrangemangen bör beakta vad den avlidne själv skulle ha önskat. Man bör i samtliga beslut som gäller begravningen så långt det rimligen är möjligt beakta den avlidnes uppfattning och önskemål. Enligt lag har de som arrangerar be- gravningen dock rätt att avvika från den avlidnes önskemål ifall dessa medför orimliga svårigheter, eller blir orimligt dyra, med tanke på dödsboets tillgångar.
Önskemål ifråga om begravningen antecknas ofta i det häfte med begravningsanvisningar som  nns att få på många begravningsbyråer.
45


   43   44   45   46   47