Page 18 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 18

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 tys kuitenkaan tule katoamaan. Yrityksiä sekä muita suunnitteluun ja hierarkioihin perustuvia organisaatioita tarvitaan epätäydellisen infor- maation ja epätäydellisten sopimusten aiheut- tamien ongelmien ratkaisemiseen. Kaikkia reaalimaailman epävarmuuksia ja ennustamat- tomuuksia ei voida sisällyttää sopimuksiin, jol- loin tarvitaan yritysorganisaatioiden esimiehiä tekemään päätöksiä spesi oimattomissa tapauk- sissa. Yrityksissä ja muissa organisaatioissa on mahdollista myös luoda organisaatiokulttuu- ria ja ilmaista yrityksen strategia, arvot ja visio. Brynjolfsson ja McAfee toteavat, että vaikka tule- vaisuuden yritykset tulevat näyttämään hyvin erilaisilta liiketoimintamalleiltaan ja rakenteil- taan, ne tulevat silti olemaan tunnistettavia yri- tyksiä. He huomauttavat myös, että useiden mit- tareiden perusteella taloudellinen toiminta on viime vuosina sekä toimialoittain että maantie- teellisesti keskittynyt eikä hajautunut. Yhä pie- nempi yritysten joukko nappaa yhä suuremman osan voitoista ja markkinoista.
Tekoäly ja tulonjako
Teknologinen kehitys ja innovaatiotoiminta ovat talouskasvun ajureita, mutta samaan aikaan niillä on aina ollut myös suuria tulonjakovaiku- tuksia. Uudet teknologiat voivat tehdä olemassa olevasta fyysisestä ja henkisestä pääomasta arvo- tonta hyvinkin nopeasti. Tuotannontekijöiden ja hyödykkeiden suhteelliset hinnat voivat muut- tua radikaalisti. Näin ollen ei ole yllättävää, että kehityksellä on aina ollut epäilijöitä ja kriitik- koja. Tekoälyn osalta keskustelu on jatkunut vilkkaana, voihan sen tulkita korvaavan ihmis- työtä ja osaamista vielä aikaisempia teknolo- giavallankumouksia voimakkaammin.
Osaamisvinouma, ”skill-biased technological change”, merkitsee sitä että teknologinen kehi- tys suosii korkean osaamistason työtä. Tällöin nähtäisiin korkeapalkkaisten ja korkeaa koulu- tusta vaativien ammattien määrän ja palkkata- son kasvu. Viimeisinä vuosikymmeninä kehi- tys on länsimaissa noudattanut tätä kehitystä. Osaamisvinouman lisäksi voidaan puhua tekni-
sen kehityksen rutiinivinoumasta, ”routine-bi- ased technological change”, jolla tarkoitetaan teknologian taipumusta korvata nimenomaan rutiineita sisältävää työtä (Goos et al 2014). Rutiinivinoumalla kyetään selittämään keski- palkkaisten, usein rutiineja sisältävien, töiden määrän vähenemistä ja samaan aikaan sekä matalapalkkaisen että korkeapalkkaisen työn määrän kasvua. Työmarkkinat polarisoituvat, kun sekä matalimmin että korkeimmin palkatut ammatit lisääntyvät ja keskipalkkaiset ammatit vähenevät.
Tekoälyn nykyisessä käyttöönoton alkuvai- heessa nähdään todennäköisesti työmarkki- noiden osaamisvinouman jatkumista. Uuden teknologian kehittäjistä ja asiantuntijoista on kova kysyntä. Näiden ryhmien osaamis- ja koulutusvaatimukset ovat korkeita ja palkka- taso myös. Vaikka tekoäly tuokin automaatiota lähes kaikkiin ammattiryhmiin ja mahdollistaa myös joidenkin korkeaa koulutusta vaativien työtehtävien automatisoinnin, näyttäisi siltä, että suurin automaatiopaine edelleen kohdis- tuu matalapalkkaisiin ja vähemmän koulutusta vaativiin tehtäviin. Yhdysvaltain presidentin kanslian (2016) tekoälyraportin mukaan Freyn ja Osbornen (2013) identi oimista automatisoita- vista ammateista yli 80 prosenttia kuului katego- riaan, jossa mediaanituntipalkka oli 20 dollaria tai vähemmän. Arntz et al (2016) ovat samoilla linjoilla todetessaan johtopäätöksenään, että työpaikan menettämisen riski on sitä suurempi, mitä matalampi on henkilön koulutustaso.
Tulevaisuuden ennustaminen pelkästään menneen kehityksen perusteella voi johtaa pahasti harhaan. Autor (2015) huomauttaa artikkelissaan, että osaamisvinouman kasvu Yhdysvalloissa on merkittävästi hidastunut vuo- den 2000 jälkeen. Hänen näkemyksensä onkin, että polarisaatio ei jatku loputtomasti vaan tule- vaisuuden työmarkkinoilla on kasvavaa kysyntää useille ns. keskitason osaamista, ”middle-skill”, vaativille ammateille. Näille ammateille on tyy- pillistä, että ne koostuvat tehtäväkokonaisuuk- sista, joista ei pystytä käytännössä automati-
18

   16   17   18   19   20