Page 37 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 37

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Artikkeleita
 Taulukossa 2 esitetään tehtävämittojen kes- kinäiset (työllisyyspainotetut) korrelaatiot. Taulukon perusteella juuri kolmen edellä mai- nitun muuttujan (autonomisuus, intellektuaali- suus ja ICT käyttö) keskinäiset korrelaatiot (0,7 - 0,85) ovat kaikkein suurimpia. Nämä kolme työ- tehtävien piirrettä siis yhdistyvät usein samoissa ammateissa. Myös työn sosiaalisuus korreloi voi- makkaasti intellektuaalisuuden kanssa (0,66), mutta hieman vähemmän ICT:n käytön ja työn autonomisuuden kanssa (0,49 - 0,57). Toisaalta työn fyysisyys ja koneiden käyttö työvälineinä korreloivat voimakkaan negatiivisesti edellä mainittujen tehtäväsisältöjen kanssa. Myös työn rutiiniluonteisuus korreloi positiivisesti työn
fyysisyyden kanssa, mutta selvästi vähemmän kuin koneiden käyttö. Samoin ammatin rutiini- luonteisuus ja intellektuaalinen sisältö korreloi- vat negatiivisesti, mutta (itseisarvoltaan) selvästi vähemmän kuin työn autonomisuus ja intellek- tuaalisuus. Näyttäisi siis siltä, että työn rutiinin- omaisuus vaihtelee saman sisältöisten (fyysi- nen, intellektuaalinen, sosiaalinen) ammattien kesken enemmän kuin työn autonomisuus tai koneiden ja ICT:n käyttö. Tehtävämittojen kes- kinäiset korrelaatiot ovat suurehkoja ja tilastol- lisesti erittäin merkitseviä (p < 0,1 %), paitsi tii- mityön osalta, jonka korrelaatiot muiden mitto- jen kanssa ovat pieniä ja useimmissa tapauksissa ei-merkitseviä.
Taulukko 2. Tehtävämittojen väliset korrelaatiot (p-arvot alla)
 Fyysinen
 Intellek- tuaalinen
 Sosi- aalinen
 Menetelmät autonomia
 Menetel- mät tiimit
 Menetel- mät rutiini
 Työväli- neet koneet
 Työväli- neet ICT
 Fyysinen
 1.0000
    Intellek- tuaalinen
 -0.6888 0.0000
 1.0000
    Sosiaalinen
 -0.5620 0.0000
 0.6557 0.0000
 1.0000
   Menetelmät autonomia
 -0.6751 0.0000
 0.7343 0.0000
 0.5657 0.0000
 1.0000
   Menetelmät tiimit
 0.0264 0.3485
 0.1475 0.0000
 -0.0515 0.0680
 -0.0078 0.7835
 1.0000
  Menetelmät rutiini
 0.4575 0.0000
 -0.3219 0.0000
 -0.4748 0.0000
 -0.5298 0.0000
 0.1374 0.0000
 1.0000
  Työvälineet koneet
 0.7439 0.0000
 -0.4131 0.0000
 -0.6166 0.0000
 -0.5625 0.0000
 0.1168 0.0000
 0.6160 0.0000
 1.0000
 Työvälineet ICT
 -0.8340 0.0000
 0.8519 0.0000
 0.4937 0.0000
 0.6952 0.0000
 0.1013 0.0003
 -0.3208 0.0000
 -0.5209 0.0000
 1.000
 37

   35   36   37   38   39