Page 38 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 38

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Palkkojen ja työllisyyden polarisaatio
Seuraavaksi kukin ammatti jaettiin palkkatason perusteella kymmeneen desiiliin lähtövuonna 1995 ja päätevuonna 2013. Kuviossa 2 esitetään kunkin desiilin reaalipalkan ja työllisyyden muu- tos aikavälillä 1995–2013 lähtövuoden reaali- palkkatason mukaan. Palkanmuutoksia mita- taan kunkin desiilirajan kasvulla log-prosent- teina. Työllisyyden muutoksia desiileittäin ei voida laskea analogisesti, koska jokaisena vuonna kussakin desiilissä on määritelmän mukaan 10% työllisistä. Siten jokaisen desiilin työllisyyden kasvuksi tulisi sama luku, joka olisi kokonaistyöl- lisyyden kasvu aikavälillä 1995–2013. Sen sijaan työllisyyden kasvu desiileittäin on laskettu siten, että vuodelle 2013 on ensin laskettu kontrafak- tuaaliset desiilirajat kasvattamalla vuoden 1995 desiilirajoja mediaanin kasvua vastaavalla kasvu- kertoimella. Tämän jälkeen on laskettu kuinka paljon työllisiä näiden kontrafaktuaalisten rajo- jen muodostamissa ”desiileissä” on vuonna 2013. Vertaamalla näitä työllisyyslukuja vuoden 1995 työllisyyteen kussakin desiilissä saadaan työlli- syyden kasvu desiileittäin aikavälillä 1995–2013 log-prosentteina. Jos työllisyyden kasvu olisi yhtä suurta kaikissa palkkajakauman kohdissa, niin kontrafaktuaalisiin desiilirajoihin perus- tuva työllisyyden kasvu olisi myös identtinen jokaisessa desiilissä. Jos sen sijaan työllisyys kasvaa enemmän palkkajakauman ääripäissä ja vähemmän palkkajakauman keskivaiheilla, niin työllisyyden kasvuluvut desiileittäin muo- dostavat U-muotoisen kuvion, joka merkitsee työllisyyden polarisoitumista. Kuviosta 2. näh- dään sekä työllisyyden että palkkojen polari- saatiota vahvistava piirre, jonka mukaan sekä työllisyys että palkat kasvoivat eniten palkkaja- kauman ääripäissä ja vähiten keskipalkkaisissa desiileissä. Tämä näkyy erityisesti havaintopar- veen sovitetusta toisen asteen käyrästä, joka on myös esitetty kuviossa. Toisaalta U-muotoisuus palkoissa on varsin loivaa: Reaalipalkat kasvoi- vat ääripäissä keskimäärin noin 25 % koko 18 vuoden aikavälillä, verrattuna 20 %:n kasvuun keskipalkkaisissa ryhmissä. Toisaalta työllisyy-
den kasvuerot olivat merkittävästi suurempia: Matalapalkkaisilla keskimäärin noin 50 % ja korkeapalkkaisilla noin 100 % verrattuna kes- kipalkkaisten keskimäärin lähes muuttumatto- maan työllisyyteen. Suomen työmarkkinoiden kohdalla polarisaatiokehitys kulminoituu siis erityisesti työllisyyteen, ei niinkään palkkoihin.
Palkkojen ja työllisyyden rakennemuutos ja tehtäväsisältö
Ammattien tehtäväsisältöjen sekä niiden palk- kojen ja työllisyyden muutosten välisen yhtey- den tarkastelemiseksi estimoitiin regressiomal- leja, joissa tehtävämuuttujilla selitettiin palk- kojen ja työllisyyden muutoksia ammateittain aikavälillä 1995–2013. Nämä yhtälöt seuraavat Fortin’in ja Lemieux’n (2016) esittämää tar- kastelua. Heidän teoreettinen mallinsa olettaa, että työntekijät käyttävät osaamistaan (skills) eri ammateissa vaadittujen tehtävien (tasks) suorit- tamiseen. Työntekijän palkka muodostuu tällöin suoritettujen ammattikohtaisten tehtävien mää- rän ja niiden yksikköhinnan mukaan. Tehtävien hinnat riippuvat puolestaan tehtävien sisällöstä (eli edellä esitetyistä tehtävämuuttujista) ja nii- den tuottoasteista. Jos ammattien tehtäväsisäl- löt pysyvät samoina yli ajan, niin henkilön palkan muutokset yli ajan heijastavat ammattien väli- siä eroja niiden tehtäväsisällöissä sekä näiden tehtäväsisältöjen tuottojen muutoksia yli ajan. Tämä johtaa puolestaan teoreettiseen palkkayh- tälöön, jossa ammattien palkkatason muutoksia selitetään niiden välisillä eroilla ammattien teh- täväsisällöissä. Tehtäväsisältöjen regressioker- toimet heijastavat niiden tuottoasteiden muu- toksia yli ajan. Perusajatus näissä regressioissa on, että esimerkiksi rutiinitehtäviä syrjäyttävä teknologinen kehitys vaikuttaa kahden amma- tin palkkaan yhtä paljon, jos niiden tehtäväsi- sällön rutiiniluonteisuus on täsmälleen saman- laista. Fortin ja Lemieux (2016) osoittavat, että vastaava malli voidaan johtaa myös ammattien sisäiselle palkkahajonnalle. Fortin ja Lemieux (2016) eivät tarkastele työllisyyttä, mutta on selvää, että ammattien työllisyys muuttuu käsi
38   36   37   38   39   40