Page 41 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 41

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Artikkeleita
 Taulukko 3. Tehtävämuuttujien yhteys palkkojen ja työllisyyden muutoksiin ammateissa vuosina 1995–2013
  Palkan muutos
  Työllisyyden muutos
  Hajonnan muutos
  Fyysinen
  -0.0758 (-1.32)
 2.343*** (3.56)
 -1.656* (-2.02)
 Intellektuaalinen
  -0.299*** (-4.41)
  0.111 (0.14)
  0.352 (0.37)
 Sosiaalinen
  0.0772 (1.49)
  0.559 (0.94)
  1.770* (2.40)
  Menetelmät autonomia
   0.139*** (3.89)
  1.933*** (4.71)
  0.00217 (0.00)
  Menetelmät tiimit
  0.0221 (1.56)
 0.783*** (4.84)
 0.175 (0.87)
 Menetelmät rutiini
   0.0170 (0.68)
  -0.606* (-2.14)
  0.965** (2.73)
  Työvälineet koneet
  0.163*** (5.07)
 -1.908*** (-5.18)
 1.025* (2.24)
 Työvälineet ICT
  0.0978** (2.98)
  0.0909 (0.24)
  0.680 (1.45)
 Havaintojen määrä
 1194
 1194
 1194
 Korjattu selitysaste
 0.0411
 0.137
 0.0647
 Mallin F-testi
 7.399***
 24.63***
 11.31***
 Tilastollinen merkitsevyys merkitty seuraavasti: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
netta sekä ammattien tehtäväsisältöjä kuvaa- vien aineistojen avulla. Työtehtävien sisältöä kuvaavista muuttujista työn intellektuaalisuu- den yhteys ammatin palkkatasoon on vahvin, mutta heikkenee korkeammilla palkkatasoilla. Sen sijaan tehtäväsisällön sosiaalisuuden posi- tiivinen vaikutus jatkuu lineaarisena kaikilla palkkatasoilla. Vastaavasti työmenetelmistä autonomisuus ja työvälineistä ICT:n käyttö ovat selkeimmin yhteydessä palkkatasoon, mutta
annetulla palkkatasolla niiden vaihtelu on suu- rempaa kuin työtehtävien sisällöissä. Näiden neljän tehtävämitan (intellektuaalisuus, sosi- aalisuus, autonomisuus ja ICT:n käyttö) posi- tiiviset palkkavaikutukset merkitsevät sitä, että näihin tehtävämittoihin liittyvät tuottoasteet ovat kasvaneet vuodesta 1995 vuoteen 2013. Työn rutiiniluonteisuus selittää erityisesti mata- lapalkkaisten (teollisuus)ammattien työllisyy- den laskua, mutta sillä ei ole palkkavaikutuksia,
41


   39   40   41   42   43