Page 43 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 43

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Artikkeleita
 Varastavatko robotit hoivatyöt?
Tuuli Turja1 – Tuomo Särkikoski2
Pehmeät robotit tulevat
Palvelurobotteja on jo kaupallisesti saatavana, mutta niiden laajempaa tuloa palveluorganisaa- tioihin vielä odotellaan. Ne otetaan toistaiseksi enemmänkin mahdollisuutena kuin välttämät- tömyytenä uudistaa palvelutyötä. Kuva robo- teista ei ole vielä vakiintunut, ei suuren yleisön eikä välttämättä asiantuntijoidenkaan keskuu- dessa. Puhuessaan roboteista ihmiset ajattelevat tyypillisesti teollisuusrobottien kaltaisia laitteita (Demers 2014; Eurobarometri 2015), mutta mie- likuvat tulevat joskus myös tieteiskirjallisuu- desta, elokuvista ja muista kuvitteellisista läh- teistä (Corke 2017).
Palvelurobotiikka on erottautunut vuosikym- menten aikana teollisuusrobotiikasta, mutta niiden tarkka määritelmällinen erottaminen on ongelmallista. Kansainvälisen robottijärjes- tön (International Federation of Robotics, IFR)
mukaan robotit voidaan erotella sen mukaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Käyttötapa tai käyttöalue ei kuitenkaan välttämättä kerro, eroavatko itse robotit ratkaisevasti toisistaan. Kun koneen ja käyttäjän vuorovaikutteisuutta liitetään myös teollisuuden kokoonpanotyö- hön kehitettyyn yhteistyörobottiin (”cobot”), samantyyppinen apulainen voisi hyvin löytää tiensä myös toimiston työpöydälle (vrt. Monitz & Krings 2016). Keinoälyn mukana teollisuus- robotteihin upotetaan ”inhimillisempiä” omi- naisuuksia ja toisaalta robotiikan soveltami- seen palveluissa syntyy uusia mahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan emme voi varmasti sanoa, mitä robotisaatio oppivine algoritmeineen tuo muka- naan, millaiseksi itse laitteet ja niiden teknii- kat tulevat muokkautumaan ja lopulta, millaisin muodoin ne hyväksytään työpaikoilla ja työorga-
 1 Tuuli Turja, PsK, YTM, tutkija, Tampereen yliopisto
2 Tuomo Särkikoski, FT, DI, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
43

   41   42   43   44   45