Page 44 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 44

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 nisaatiossa. Vasta ajan kuluessa nähdään myös se, miten henkilökohtaisten palvelujen auto- matisointi nivoutuu siihen yleisempään kehi- tykseen, jolla koneiden käyttö parempaa tuotta- vuutta hakevassa teollisuudessa etenee.
Palvelurobottien käytöstä tai niiden vaikutuk- sista työhön ja työn organisoimiseen ei ole vielä kansainvälisiä tilastoja, mutta robotteihin ollaan jo totuttautumassa erilaisissa asiakaspalvelu- tilanteissa ja -ympäristöissä. Vierailija ilmoit- tautuu aulan vastaanottorobotille, joka kyselee tiedot ja tulostaa vierailijakortin. Varaosamyyjä näppäilee tuotteen ja varastorobotin hakema tavara on saman tien taustahyllyllä käden ulot- tuvilla. Apteekin farmaseutti on tuskin ehtinyt kirjoittaa koko reseptiä auki, kun noukkijaro- botti on jo kiikuttanut ensimmäisen tuubin taka- varastosta. Palvelurobottien sovellusalueet ovat siis jo moninaisia, mutta silti suomalaisista pal- velualan ammattilaisista vain kaksi prosenttia käyttää tällä hetkellä robotteja työssään (Veirto 2017).
Robotiikkaa on tarjolla myös pehmeälle kentälle, joka on perinteisesti nähty inhi- millisen huolenpidon ja empatian alueena. Keskitymme tässä artikkelissa hoivarobotiik- kaan, jolla tuetaan ja avustetaan erityisesti ikääntyvien hyvinvointia. Hoivarobotit voivat avustaa alan ammattilaisia erilaisissa työympä- ristöissä tai tukea kotona asuvaa ikääntynyttä. Hoivapalveluidenkin tarpeisiin on jo tarjolla laaja kirjo erilaisia robottityyppejä ja konsepteja. Etäohjatuilla järjestelmillä pidetään yhteyttä kotihoidon asiakkaaseen tai seurataan hänen terveydentilaansa (Laanala 2017). Pyörätuoli, paarit tai rollaattori voidaan jalostaa robotiksi oppivalla automatiikalla (ks. ”Vulcan” ja ”LEA”) ja sairaalan logistiikkarobotti osaa navigoida ja kuljettaa lääkkeitä käytävillä varsin itsenäisesti (ks. ”TUG”).
Älylaitteilla käytettävien virtuaalisten assis- tenttien (esim. Siri ja Cortana) toimintoja käytetään myös niin kutsuttujen sosiaalisten robottien sisältönä. Käyttäjien kanssa vuoro- vaikutukseen suunnitellut sosiaaliset robotit
muistuttavat usein pientä ihmistä (ks. ”Nao” ja ”Pepper”) ja vanhustenhoidossa niitä käy- tetään tukemaan emotionaalista, kognitiivista ja fyysistä vireyttä. Sosiaaliset robotit osaavat käydä ennalta ohjelmoitua tai muutoin tarkoin rajattua (esim. ”Wikitalk”) vuoropuhelua ihmi- sen kanssa. Yksilölliset peli- tai jumppaohjelmat robotti tunnistaa esimerkiksi puheen, kasvojen tai henkilökohtaisisten QR-koodien perusteella. Tunnetuin esimerkki puhumattomasta, mutta yhtä kaikki terapeuttiseksi kuvaillusta sosiaa- lisesta robotista on pehmeä hyljerobotti Paro. Pehmeä kosketus ymmärretään oleelliseksi osaksi vuorovaikutusta robottitutkimuksessa. Tulevina vuosina on odotettavissa uuden suku- polven sosiaalisia robotteja, joilla on jo yhä kehit- tyneempää hienomotoriikkaa ja jopa pehmeä keinoiho (ks. Cabibihan, Abu Basha & Sadasivuni 2016).
Ei ole aivan sattumaa, että älykkään koneen ja hoivan kohtaaminen on menossa juuri nyt. Väestöpoliittisena ja kansantaloudellisena syynä hoivarobotteihin kohdistuvaan kiinnostukseen on monissa kehittyneissä maissa huoltosuhteen heikentyminen, mutta nyt alkaisi robottitekniik- kakin olla sopivasti valmiina uuteen aluevaltauk- seen myös ihmisläheisemmissä toimintatilan- teissa. Edellä mainitut robottityypit ovat rajat- tuja tyypillisesti yhteen tai kahteen toimintoon. Monitoimisia robotteja voidaan odottaa markki- noille aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua (Robotics in Care Services: A Finnish Roadmap). Silloin monipuolisesti kotona avustava robotti onkin tarpeen, sillä ennusteiden mukaan vuonna 2030 neljännes väestöstämme on yli 65-vuoti- aita. Keinoälyn soveltamisen ansiosta on alettu puhua jopa tunnetasolla reagoivista roboteista (Etzioni & Etzioni 2017). Jos tähän suuntaan halutaan edetä, koneet, automaatio ja digitali- saatio ovat astumassa jopa empaattisen huolen- pidon kaltaisen inhimillisen työn uusiksi muo- vaajiksi.
Hoivarobotit tuottavuuden jatkumolla
Robottien integroiminen normaaliin elinympä-
44
   42   43   44   45   46