Page 47 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 47

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Artikkeleita
 rajanvetoa siitä, missä ihmisen on edelleen puu- tuttava peliin tekniikan antamien lisääntyvien mahdollisuuksien rinnalla.
Hoivaan liittyy paljon rutiinimaisia tehtäviä, kuten potilaiden siirtämistä osastolta toiselle, lääkkeiden ja ruuan jakelua ja terveydentilan tarkkailua, mutta niissäkin työntekijältä vaa- ditaan kokonaisvaltaista arviointikykyä, johon itsenäisen koneen kehittäminen ja sen algorit- minen ohjelmoiminen on haastavaa. Ihmisten välisessä hoivatilanteessa on mukana mil- tei jokaisessa työvaiheessa sitä ”korkeamman tason” päättelyä, joka kehittyneimmässäkin koneautomaatiossa on aina pitänyt jättää ihmi- selle. Toisella tavalla ilmaistuna, hoivan taitoon sisältynee juuri sitä Michael Polanyin esiin nos- tamaa ”hiljaista tietoa” (tacit knowledge), jonka on ajateltu olevan vaikeinta automatisoida (ks. Autor 2014). Joustavuutta, päättelykykyä ja ter- vettä järkeä tarvitaan molemmissa, mutta aina- kin autoilun robotisointi taitaa päästä maaliinsa piankin.
Yhden lähtökohdan arvioida hoivatyön robotisoinnin mahdollisuuksia saamme, jos tiedämme kuinka niihin suhtautuvat alan ammattilaiset, hoivan ja hoidon piirissä työs- kentelevät. Jo ennen varsinaista teknologista murrosta työntekijöillä on näkemys siitä, mitä riskejä ja mahdollisuuksia tuleva muutos sisältää (Prochaska et al. 1994). Vaiheessa jossa robo- tiikkaa ollaan vasta kehittelemässä, on tärkeää kysyä loppukäyttäjien ajatuksia siitä, mihin he robotteja tarvitsisivat. Hoivassa ei kaikkia toi- mintoja ole tarkoituksenmukaista eikä mah- dollista koneellistaa, automatisoida tai roboti- soida. Siksi tutkimuksessamme halusimmekin antaa suomalaisille hoitajille tilaisuuden kertoa mielipiteensä siitä, mihin tehtäviin he näkisi- vät robottiavun soveltuvan. Vaikka kyselytut- kimuksemme mukaan lähi- ja sairaanhoitajista vain kolme prosenttia on käyttänyt hoivarobottia työssään, heistä huomattavasti suurempi osuus (19 %) on kuitenkin jo nähnyt työhönsä liittyviä robotteja (Turja ym. 2018).
Kuvio 1. Osaamistasot ja sovellustehtävät: muutos teollisuusroboteista palvelurobotteihin
 47
   45   46   47   48   49