Page 48 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 48

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Mitä asennetutkimus kertoo
Olemme selvittäneet suomalaisten hoiva-alan ammattilaisten robottiasenteita ja verranneet niitä myös väestötason asenteisiin. Tämän
perusteella voimme hahmottaa kuvaa siitä, mil- laisissa tehtävissä robottiapua ollaan valmiita hyödyntämään ja pelätäänkö sitä, että robotit voisivat varastaa alan työpaikat.
Taulukko 1. Tutkimusaineiston kuvailu
Taulukko 1. Tutkimusaineiston kuvailu
 Tutkimusaineisto on kuvattu Taulukossa 1. Suurimmat vastaajaryhmät työskentelivät pää- asiallisesti palveluasumisen tai tehostetun pal- veluasumisen yksikössä (38 %), sairaalassa (20 %) tai kotihoidossa (13 %). Vastaajista 56 pro- sentilla oli perus- tai keskiasteen koulutus ja 42 prosentilla alin, alempi tai ylempi korkeakoulu- tausta.
Mukana oli kysymyksiä liittyen robotteihin yleensä sekä kysymyksiä kohdistuen erityi- sesti hoivarobotteihin. Yleisellä tasolla olleet kysymykset lainasimme suomenkieliseltä Eurobarometri-kyselylomakkeelta. Robotit varastavat ihmisten työpaikat -väitteen vas- tausasteikko oli hoitaja-aineistossa 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä. Hoivarobottien mielekkyyttäerilaisissatehtävissämitattiin asteikolla yhdestä kymmeneen.
Robotin määrittelyssä sovellettiin Euro- barometrin määrittelyä, jotta molemmissa aineistoissa alustava tieto olisi samankaltainen: ”Kone, joka voi avustaa ihmisiä ilman jatkuvaa valvontaa tai ohjausta erilaisissa arkisissa aska- reissa, aputyöntekijänä tehtaassa, hoiva-alalla, puhdistusrobottina tai ihmiselle vaarallisissa tehtävissä, kuten etsintä- ja pelastustöissä onnettomuuksien jälkeen”. Robotin määritte- lyssä huomautettiin lisäksi, että perinteiset keit-
tiökoneet tai esimerkiksi kotihoidon toiminnan- ohjausjärjestelmä eivät lukeudu robotteihin ja esitettiin kaksi esimerkkikuvaa, joita oli käytetty kuvituksena myös Eurobarometrissä.
Asenteet robotteja kohtaan yleisesti
Taulukossa 2 on esitetty asenneväittämien pro- senttijakaumia eri otosten kesken. Hoitajakyselyn vastaajista 40 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että robotit varastavat ihmisten työpaikat. Kolmannes vastaajista ei osannut mää- ritellä kantaansa ja kolmannes oli eri mieltä (ka 3,15; kh 1,12).
Hoitaja-aineistossa robotit nähtiin ihmisten töiden viejänä useimmin niiden keskuudessa, joilla oli perus- tai keskiasteen koulutus (ka 3,35), kunvastauksiaverrattiinkorkeamminkoulutet- tuihin (ka 2,89; F(01) = 142,06; p < 0,001). Samoin pääasiallinen työskentelypaikka oli yhteydessä kyseiseen asennemuuttujaan. Kotihoidossa (ka 3,25) tai palveluasumisen yksikössä (ka 3,35) työskentelevät uskoivat keskimäärin useammin kuin keskussairaalassa (ka 2,94) tai alueellisessa sairaalassa (ka 3,04) työskentelevät, että robotit vievät ihmisten työpaikat F(6) = 6,96; p < 0,001).
48
   46   47   48   49   50