Page 49 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 49

 Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Artikkeleita
 Taulukko 2. Asenneväittämien prosenttiosuudet otoksittain
  Asenteet robotteja kohtaan
  EU-väestö (n = 27901)
   Suomalaiset (n = 996)
  Suomalaiset hoitajat (n = 3800)
 Yleisesti ottaen myönteinen käsitys
 61 %
 71 %
  58 %
 Ovat välttämättömiä tietyissä* töissä
 84 %
 82 %
  71 %
 Varastavat ihmisten työpaikat
  72 %
  59 %
   40 %
  * vaaralliset ja raskaat työt
Mihin robotti sopisi ja mihin ei?
Hoivarobotit olivat vastaajille tuttuja pääasial- lisesta työskentely-ympäristöstä riippuen (alu- eellinen sairaala 22 %, palveluasumisen yksikkö 20-24 %, kotihoito 19 %, terveyskeskus 18 %, kes- kussairaala 14 %). Kokemukset erosivat myös ammattinimikkeittäin (esim. sairaanhoitajat 16 %, lähihoitajat 19 %),
Kun hoiva-alan ammattilaisilta kysyttiin missä tehtävissä he pitäisivät mielekkäänä aja- tusta roboteista, erityisesti hoitajan avuksi tar- koitetut, fyysistä kuormaa helpottavat robot- tiapulaiset keräsivät eniten suosiota. Suoraan
potilaita ja asiakkaita avustavat robotit saivat keskimäärin heikompia arvioita. Tästä poiketen etäyhteysrobotteja pidettiin mielekkäänä koti- hoidon asiakkaan ja hänen omaistensa yhtey- denpitovälineenä sekä kaatumisen valvonnassa ja avun hälyttämisessä. Esitämme Kuviossa 2 yhteenvedon vastauksista. Jaottelu perustuu arvioihin siitä, missä tehtävissä robottiapu näh- tiin keskimäärin myönteisenä tai kielteisenä. Välissä olevana kolmantena ryhmänä ovat teh- tävät, jotka jakoivat mielipiteitä robottiavustei- suutta arvioitaessa.
Kuvio 2. Hoivarobottien mielekkyys eroaa tehtävän mukaan.
 Kuvio 2. Hoivarobottien mielekkyys eroaa tehtävän mukaan.
49

   47   48   49   50   51