Page 56 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 56

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Mikrotyön tekijöiden ja teettäjien sen enem- pää kuin tekijöiden ja alustojen välille ei tyypilli- sesti katsota muodostuvan työsuhdetta. Tekijät toimivat itsensätyöllistäjinä ilman työsuhtee- seen sisältyviä etuja ja oikeuksia. Käytännössä mikrotyö on yleensä varsinkin kehittyneissä teollisuusmaissa pikemminkin lisäansioiden kuin pääasiallisen toimeentulon lähde. Myös mahdollisuus työskennellä kotoa käsin on tut- kimusten mukaan tärkeä motivaatio monelle. MTurk:lle rekisteröityneissä on paljon nuo- ria, joista osa hyvinkin korkeasti koulutettuja. Valtaosa rekisteröityneistä on yhdysvaltalaisia ja intialaisia, kun taas esimerkiksi ClowdFlowerissa jakauma on kansallisuudeltaan kirjavampi (Berg 2016). CrowdFlower-alustalle rekisteröitynei- den määrä oli 2010-luvun puolivälissä viisi mil- joonaa, kun luku MTurk:n osalta oli 500 000. Suurimmalla mikrotyöalustalla (Crowdsource) oli kahdeksan miljoonaa rekisteröitynyttä työn tekijää (Codagnone ym. 2016, 23).
On demand -keikkatyö
Keikkatyöllä tarkoitetaan fyysisenä työnä toteu- tettavia alustojen kautta välitettyjä toimeksian- toja. Näistä tyypillisimpiä ovat erilaiset henki- lönkuljetus-, tavarankuljetus-, kodinhuolto- sekä hoito- ja hoivapalvelut. Tyypillisiä työn teettäjiä ovat yksilöasiakkaat eivätkä erilaiset yhteisöt kuten mikrotehtävissä. Keikkatyössä teettäjä ja tekijä myös tietävät toisensa ja usein arvioivat toistensa toimintaa vastavuoroisesti. Näin sekä teettäjille että tekijöille muodostuu mainepro ili, joka vaikuttaa heidän houkut- televuutensa toimia jatkossa alustalla näissä rooleissa.
Globaalisti tunnetuin on demand -keikka- työtä tarjoava alusta on epäilemättä taksipalve- luja välittävä Uber. Tunnettuus ei liity niinkään yrityksen alustalle rekisteröityneiden määrän suuruuteen kuin Uberin markkinoille tulon synnyttämiin moniin kon ikteihin ja oikeus- tapauksiin. Nämä ovat liittyneet niin yrityksen kilpailuasemaan suhteessa perinteisiin taksiyri- tyksiin (teknologiayritys vs. taksiyritys) kuin
kiistoihin sen alustalle rekisteröityneiden kul- jettajien työmarkkina-asemasta (itsensätyöl- listäjä vs. työsuhteinen). Uber ei ole pitänyt itseään taksiyrityksenä ja on katsonut, etteivät siltä toimeksiantoja saaneet kuljettajat ole olleet siihen työsuhteessa. Tämä on ollut yleensä läh- tökohtana myös muilla samankaltaista työtä välittävillä alustayrityksillä. Oikeusistuimet ovat joissain tapauksissa kuitenkin päätyneet toisenlaisiin tulkintoihin (Prassl & Risak 2016; Todoli-Signes 2017).
Taksipalvelua kaipaava asiakas tilaa ajoneu- von älylaitteeseen ladatun Uber-sovellutuksen avulla. Tilauksen kuittaava, alustan autorisoin- nin läpäissyt kuljettava vie asiakkaan tämän haluamaan osoitteeseen. Asiakas maksaa pal- velusta sovellutuksen kautta alustalle, joka ottaa välityspalkkion maksaen jäljelle jäävän osuuden summasta kuljettajalle muutaman päivän kuluessa. Uber määrää matkan hinnan. Konseptiin sisältyy myös se, että sekä asiakas että kuljettaja arvioivat toisiaan. Asiakas ja kul- jettaja näkevätkin toistensa siihen mennessä saamat kokonaispisteytykset kunkin tilaus- pyynnön yhteydessä. Kuljettajien ei ole pakko ottaa tarjouksia vastaan. Heidän riskinään on kuitenkin se, että Uber voi tiheiden kieltäyty- misten tai asiakkaiden antamien alhaisten pis- temäärien johdosta evätä kuljettajien oikeuden saada tilauksia alustan kautta. Kuljettajat itse ovat täydessä vastuussa kulkuneuvonsa juok- sevista kustannuksista samoin kuin sitä koh- taavista vahingoista.
Toinen julkisuudessa paljon esillä ollut keik- katyöalusta on brittiläinen Deliveroo. Vuonna 2013 perustettu yritys hoitaa yli 7000 ravinto- lan ruokalähetyksiä kotitalouksiin yli 10 000:n autoilla, moottoripyörillä, skoottereilla tai pol- kupyörillä kulkevan lähetin voimin. Yrityksellä on toimintaa useiden eri maiden kaupungeissa. Lähetit ryhtyivät Isossa-Britanniassa vuonna 2016 näyttävään lakkoon ja protesteihin yrityk- sen toteuttamaa palkkiohinnoittelun muutosta kohtaan. Lähetit ovat sittemmin myös pyrkineet parantamaan oikeusturvaansa vaatimalla yri-
56

   54   55   56   57   58