Page 57 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 57

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Artikkeleita
 tykseltä työtään koskevia neuvottelu- ja sopi- musoikeuksia. Ison-Britannian tuomioistuimen marraskuussa 2017 antaman päätöksen mukaan yritykselle ei kuitenkaan määrätty velvollisuutta tällaisten oikeuksien antamiseen (Financial Times 14.11.2017).
Oikeustapaus on hyvä esimerkki siitä, ettei kysymykseen alustan ja työn tekijöiden välisen suhteen luonteesta ole useinkaan yksinkertai- sia standardiratkaisuja olemassa olevan lainsää- dännön pohjalta. Koska suhteen yksityiskohdat vaihtelevat työnantajuuden tunnusmerkkeinä pidettävien piirteiden osalta alustoittain, joudu- taan ratkaisujakin etsimään tapauskohtaisesti.
Online-asiantuntijatyö
Online-asiantuntijatyöllä tarkoitetaan ver- kon välityksellä toteutettavia tehtäviä, jotka ovat toisin kuin mikrotehtävät monimutkaisia, pitkäkestoisia ja kohteeltaan laajoja vaatien monesti korkeaa erityisasiantuntemusta. Niihin voi sisältyä myös joukkoälyn hyödyntämistä ja asiantuntijoiden yhteiskehittelyä. Pitkälti tämänkaltaiset tehtävät olivat aikoinaan lähtö- kohtana joukkoistamisen käsitteen kehittäjänä pidetyllä Je  Howe’lla (2008) hänen luonneh- tiessaan joukkoistamista avoimen lähdekoodin ideologiasta kumpuavaksi ilmiöksi, joka tulisi edistämään verkkodemokratiaa ja -yhteisölli- syyttä muuttaen radikaalisti työelämää ja koko yhteiskuntaa.
Rekisteröityneiden työn tekijöiden määrän mukaan maailman suurimmat alustat ovat juuri online-asiantuntijatyötä välittäviä. Näistä suu- rimmiksi Codagnone, Abadie ja Biagi (2016, 23) mainitsevat australialaislähtöisen Freelancer. com:n (18 miljoonaa rekisteröitynyttä työn teki- jää) ja kalifornialaisen Upwork:n (10 miljoonaa rekisteröitynyttä työn tekijää). Molemmat toi- mivat maailmanlaajuisesti. On mielenkiintoista, että vaikka suurimmat alustat maailmassa ovat- kin online-asiantuntijatyön alueella, on tällai- sista alustoista toistaiseksi olemassa vähemmän tutkimustietoa kuin mikrotyötä tai on demand -keikkatyötä välittävistä.
Teettäjät ja tekijät voivat löytää toisensa online-asiantuntijatyötä tarjoavilta alustoilta eri tavoin. Tekijät voivat etsiä alustoilta tietyn- laisia töitä tai vaihtoehtoisesti teettäjät tietyn- laisen pro ilin omaavia tekijöitä. Teettäjien tar- joukset voivat perustua myös avoimiin kilpai- lutuksiin tai palkkioperustaisiin kilpailuihin. Palkkiot ovat tällaisessa työssä toista suuruus- luokkaa kuin mikrotyössä eivätkä ne perustu samankaltaiseen kappaleurakkahinnoitteluun kuin mikrotyössä tyypillisesti. Työtehtävien skaala voi olla hyvinkin laaja. Tyypillisiä tehtäviä ovat ohjelmointi, suunnittelu, muotoilu, sisäl- löntuotanto, vaativat kielenkäännökset ja erilai- set toimistotehtävät. Alustayrityksen ansainta perustuu kuten edellisissäkin tapauksissa väli- tyspalkkioon kustakin toimeksiannosta.
Freelance.com ja Upwork ovat esimerkkejä geneerisistä alustoista, jotka välittävät tarjouk- sia monenlaisista työtehtävistä. Näiden lisäksi on alustoja, jotka ovat selvemmin erikoistuneita kuten vaativia tietokoneohjelmointitehtäviä välittävä TopCoder, sisustussuunnittelutehtä- viä välittävä CoContest tai tieteellisen tekstin käännöspalveluja välittävä American Journal Experts. Alustojen välittämät toimeksiannot voivat sisältää myös laajaa yhteistyötä vaativaa ongelmanratkaisua. Esimerkiksi suomalainen Solved on alusta, jota kautta yritykset ja julkis- yhteisöt kuten kunnat voivat hakea ratkaisuja erilaisiin ilmasto-, energia- ja ympäristöalan ongelmiin tai suunnittelutehtäviin. Tehtävän ottaa vastaan kutakin toimeksiantoa varten erikseen kasattava tiimi, joka voi koostua usei- den eri organisaatioiden asiantuntijoista. Tapa, jolla tiimit kootaan, riippuu projektin sisällöstä. Yksittäisten tiimin jäsenten palkkio-osuu- det riippuvat heille projektissa määritellyistä rooleistaan.
Joukkoistetun työn laajuus ja siihen vaikuttavat tekijät
Tämänhetkinen tilanne
Joukkoistetun työn levinneisyydestä ei ole tarkkaa kuvaa kuten jo edellä todettiin. Seuraava
57


   55   56   57   58   59