Page 58 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 58

Artikkeleita
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 tarkastelu perustuu joukkoon yksittäisiä tutki- muksia. Virallisia tilastotietoja ilmiöstä ei ole- kaan juuri saatavilla.
Lehdonvirta (2017) esittää muutamaa maailman suurinta online-työtä välittävää alustaa koske- vien tietojen perusteella, että noin 60 prosent- tia näille alustoille rekisteröityneistä työn teki- jöistä olisi Aasiasta. Aasian maista kärjessä on selvästi Intia perässään Bangladesh, Pakistan ja Filippiinit. Intian osuus yksin on lähes neljän- nes. Euroopan osuus työn tekijöistä olisi vajaa viidennes ja Pohjois-Amerikan noin 15 prosent- tia. Euroopan maista kärjessä on selvästi Iso- Britannia.
Lukuja voinee pitää suuntaa-antavina jouk- koistetun työn tekijöiden maantieteellisestä jakaumasta yleisemminkin. Luvut ovat kui- tenkin siinä mielessä vinoutuneita, ettei otok- sessa ole mukana lainkaan fyysisesti toteutetta- via töitä välittäviä alustoja, joiden tekijäjoukko on pitkälti paikallisilta työmarkkinoilta, eikä muita kuin englanninkielellä toimivia alustoja. Esimerkiksi Eurobarometri-kyselyssä Ranska sijoittuu Euroopan maista kärkeen ja selvästi edelle Isoa-Britanniaa alustoilta hankitta- vien palvelujen käytön yleisyydessä (European Commission 2016), mikä voisi hyvinkin indikoida sitä, että myös joukkoistettua työtä tekeviä olisi Ranskassa tosiasiallisesti Isoa-Britanniaa enem- män. Lukujen perusteella voi myös päätellä, että joukkoistetusta online-työstä on jo tullut tärkeä työllistäjä joukossa kehittyviä maita. Esimerkiksi Filippiineillä, Malesiassa ja Nigeriassa maan hal- litusten julkilausuttuna strategiana on edistää kansalaistensa työllistymistä ja nostamista köy- hyydestä digitaalisilta alustoilta hankittavien mikro- ja asiantuntijatehtävien avulla (Graham ym. 2017).
Yleinen käsitys tutkijoiden keskuudessa on, että Yhdysvallat on Eurooppaa edellä joukkois- tetun työn yleisyydessä. Yhdysvaltoja koskeva luvut vaihtelevat kuitenkin huomattavasti läh- teestä toiseen johtuen osaltaan siitä, miten asiaa on mitattu. Useita eri lähteitä kriittisesti läpi käy- neet Codagnone, Abadie ja Biagi (2016, 5 ja 22)
esittävät ”konservatiivisessa” arviossaan, että joukkoistettua työtä viikoittain tekevien osuus olisi Yhdysvaltojen työvoimasta 1-2 prosenttia, mutta että alustoille rekisteröityneitä olisi noin neljä prosenttia.
Laajimpana Eurooppaan kohdistuneena tutkimuksena voidaan pitää Crowd Working Survey’ta, joka sisältää vertailevaa tietoa vii- destä Euroopan maasta: Alankomaista, Isosta- Britanniasta, Itävallasta, Ruotsista ja Saksasta (Huws ym. 2016). Tutkimuksen tiedot joukkois- tetun työn yleisyydestä perustuvat vuonna 2016 toteutettuihin nettikyselyihin eikä niitä voi yleis- tää maiden koko työikäiseen väestöön. Lisäksi vastaajien ikähaarukka vaihteli jonkin verran maittain. Kyselyn mukaan vähintään viikoittain joukkoistettua työtä tehneiden osuus oli maasta riippuen 5-9 prosenttia. Tällaista työtä ylipäätään tehneiden osuuksiksi tutkimus antoi maasta riip- puen 9-19 prosenttia. Luvut antanevat selvästi liioitellun kuvan joukkoistetun työn yleisyydestä.
Crowd Working Survey viittaa joka tapauk- sessa siihen, että joukkoistettu työ on ollut näissä maissa pääasiallinen tulonlähde vähemmistölle ja ainoa tulonlähde vain hyvin harvoille tällaista työtä tehneille. Joukkoistettua työtä tehneillä oli tyypillisesti muitakin tulonlähteitä (monella myös vakituinen työsuhde), he työskentelevät alustoilla satunnaisesti eivätkä he useinkaan toimi vain yhdellä alustalla. Useimmin maini- tuksi joukkoistetun työn tyypiksi nousi kaikissa maissa kategoria ”toimistotyö, lyhytsyklinen työ tai näppäilytyö”.
CIPD (2017) on tehnyt Isossa-Britanniassa tilastollisesti edustavana pidettävän kyselyn joukkoistetun työn levinneisyydestä 18-70-vuo- tiaan väestön keskuudessa. Sen mukaan tällaista työtä olisi viimeksi kuluneen vuoden aikana teh- nyt neljä prosenttia aikuisväestöstä. Luku on vajaa puolet Crowd Working Survey’n (Huws ym. 2016) antamasta tuloksesta Ison-Britannian osalta. Yli puolet (58 %) on CIPD:n tutkimuk- sen mukaan tehnyt joukkoistettua työtä olles- saan samanaikaisesti vakituisessa työsuhteessa johonkin työnantajaan. Ylipäätään työsuhteessa
58
   56   57   58   59   60