Page 68 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 68

Artikkeleita Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Taulukko 1. Ammatillinen koulutus muutoksiin vastaajana
 Ammatillisen koulutuksen ulottuvuus/ominaisuus
  Myönteistä ammattien muutokseen vastaamisessa
  Riskit / käytännön heikko toimivuus ammattien muutokseen vastaamisessa
  Koulutusjärjestelmään kuuluva ammatillisen koulutuksen jatko- opintokelpoisuus
 Mahdollisuus jatkaa opintoja seuraavalle asteelle ja siirtyä vaativampiin työtehtäviin. Erityisesti toiseen ammattiin tai ylempään ammattiasemaan haluaville.
 Niukkenevat resurssit jatko-opintokelpoisuuden vaarantajana (ks. työssäoppiminen)
  Opiskelun henkilökohtaistaminen
 Aikaisemman työkokemuksen ja osaamisen sekä intressien
ja vahvuuksien huomioon ottaminen opintojen suunnittelussa. Erityisesti aikuisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat täydentäviä opintoja ammattikuvan laajentuessa tai muuttuessa perinpohjaisemmin.
 Henkilökohtaistamisen toteutus on laadultaan vaihtelevaa; reformin myötä niukkenevat resurssit heikentävät henkilökohtaistamisen toteutusta.
 Ammatillisen koulutuksen reformien myötä laajennetut tutkinnot
  Teknologia kapeiden koodattavien työnkuvien korvaajana - koulutusohjelmien laajentamisen myötä liikkuvuus ja joustavuus ammatillisessa suuntautumisessa. Erityisesti ammattikuvien laajentuessa.
  Riskinä on sirpaloituvat opinnot, jos opetusohjelman ajatus ei ole looginen ja koherentti.
  Joustavuus opintojen yhdistämisessä. Ammatillisen koulutuksen ja lukio-opintojen yhdistäminen erityisenä sovelluksena.
 Työnkuvien uudelleen rakentuminen alemman ja ylemmän vaativuustason tehtävistä sekä yleissivistystä edellyttävistä tehtävistä. Joustavuus antaa perusvalmiuksia erityisesti laajentuvien ammattikuvien omaksumiselle, tehtäviin, joissa edellytetään yleissivistävää osaamista.
 joustavuutta voi rajoittaa koulutuksen epätasainen alueellinen tarjonta, rahoitusjärjestelmän vähäinen kannustus yhteistyössä järjestetylle koulutukselle ja käytännön järjestelyvaikeudet.
  Työssäoppimisen tai työpaikalla oppimisen ja teoriaopintojen integrointi
 Edelläkävijätyöpaikan kehittyneet ICT-järjestelmät ja työn organisoinnin luomat laajat oppimismahdollisuudet sekä onnistunut sulautettu oppiminen. Kehittyneen teknologis-organisatorisen työympäristön myötä ajankohtainen osaaminen.
 Ammatillisen koulutuksen reformin myötä opintojen painopisteen siirtyminen työpaikalla oppimiseen: riski teoreettisen aineksen puutteellisuudessa ja työpaikkojen erilaatuisuus oppimisen paikkoina. Ongelmana epätasaiset oppimismahdollisuudet erityisesti teoreettisesta osaamistarpeesta ja tulevaisuusperspektiivistä katsoen.
 Ammatillinen aikuiskoulutus elinikäisen oppimisen strategiana
  Jatkuvan oppimisen ja uudelleen kouluttautumisen mahdollisuus ja työnantajille mahdollisuus kouluttaa henkilöstöään muuttuvassa tilanteessa.
  Aikuiskoulutuksen epäsystemaattisuus ja resurssien epätasaisuus. Aikuiskoulutuksen yhdistäminen nuorisoasteen koulutukseen on resurssisyistä hyvä, mutta toteuttamiseen liittyy riskejä.
 68   66   67   68   69   70