Page 77 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 77

 Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Katsauksia ja keskusteluja
 Kuvio 2 Paneeli A: Työttömät ja kuukauden lopun avoimet työpaikat 2006-2017 (TEM, Työvälitystilasto)
Kuvio 2 Paneeli A: Työttömät ja kuukauden lopun avoimet työpaikat 2006-2017 (TEM, Työvälitystilasto)
Kohtaanto seutukuntaryhmissä
Seitsemän suurta seutukuntaa
Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilas- tojen mukaan seitsemän suuren seutukunnan yhdistetty työttömyysaste oli vuosina 2006– 2016 keskimäärin muita seutukuntia hieman matalampi (10,9 % vs. 11,2 %), mutta niissä oli suhteellisesti enemmän pitkäaikaistyöttömiä (26,0 % vs. 23,9 %) ja työttömien aktivointiaste oli matalampi (41,1 % vs. 44,3 %). Isoissa seu- tukunnissa työttömät työnhakijat olivat muita koulutetuimpia (41,9 % vs. 32,5 %) ja seutukun- nan keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat korkeampia (21,4 tuhatta euroa vs. 19,5 tuhatta euroa). Isoissa seutukunnissa avoimet työpaikat olivat useammin yksityisellä sektorilla (20,1 % vs. 31,0 %) ja palvelualalla (84,3 % vs. 76,4 %). Provisiopalkattujen töiden osuus uusista työ- paikoista oli suurissa seutukunnissa lähes kak- sinkertainen suhteessa muihin seutukuntiin (6,8 % vs. 3,3 %).
Työttömien työnhakijoiden määrä lisään- tyi noin 100 000 hengellä vuosina 2006–2016. Kolme neljäsosaa kasvusta tuli suurten seutu- kuntien alueelta, ja tästä puolet yksinomaan
Kuvio 2 Paneeli B: Työttömyys- ja vakanssiasteet 2006-2017 (TEM, Työnvälitystilasto)
 Työmarkkinoiden kohtaanto Suomessa 2006-2017 (TEM)
50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000
20 000
150 000
200 000
250 000 Työttömät
350 000
400 000
 2
007
            300 000
 Työmarkkinoiden kohtaanto Suomessa 2006-2017 (TEM)
2,00 1,80
1,60 2015
1,40 1,20 1,00
 2017
 2007
 2016
 2008 2011 2012 2013 2014 2006
    2010
 2009
7 9 11 13 15 Työttömyysaste, %
Kuvio 1 Paneeli B: Työttömyys- ja vakanssiasteet 2006-2017 (TEM, Työnvälitystilasto)
Helsingin seutukunnasta. Vuonna 2006 noin 46 prosenttia työttömistä oli suurissa seutu- kunnissa. Vuonna 2016 tämä osuus oli noussut jo 54 prosenttiin, ja isojen seutukuntien työt- tömyysaste nousi samalla 9,4 prosentista 13,7 prosenttiin. Muissa 63 seutukunnassa muutos työttömyydessä oli pienempi, 10,8 prosentista 13,1 prosenttiin.
Vuosina 2006—2016 kuukauden lopussa avoinna olevien työpaikkojen lukumäärä nousi noin viidellä tuhannella, 17 tuhannesta yli 22 tuhanteen. Kasvu selittyy lähes yksinomaan seit- semän suuren seutukunnan kehityksellä, sillä verrokkiryhmässä vakanssien määrä pysyi lähes ennallaan. Tosin työllisten määrän aleneminen nosti verrokkiryhmän vakanssiastetta hieman, noin 0,1 prosenttiyksikköä.
Kuviot 3 ja 4 havainnollistavat näiden kah- den ryhmän Beveridge-käyriä. Molemmissa kuvioissa paneeli A kuvaa työvoiman ylitar- jontaa sekä työttömien että pitkäaikaistyöt- tömien lukumäärillä ja paneeli B sekä työttö- myysasteella että pitkäaikaistyöttömien osuu- della. Kuviosta 3 voidaan tehdä kaksi havaintoa. Ensinnäkin muutokset avoimien työpaikkojen
77
Avoimet työpaikat
Vakanssiaste, %

   75   76   77   78   79