Page 81 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 81

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Katsauksia ja keskusteluja
  Lähteet
Alatalo, J. 2016. Kasvaako työllisyys riittävästi lyhyellä ja tai edes pidemmällä aikavälillä? Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2016, 41-49.
Bunders, M. 2003. Kohtaantofunktio suomalaisilla työmarkkinoilla vuosina 1988–2002 – alue- ja ammattiryhmien väliset erot kohtaannon tehokkuudessa. Suomen Pankin keskustelualoitteita.
Elsby, M., Michaels, R. & Ratner, D. 2015. The Beveridge curve: a survey. Journal of Economic Literature 53 (3), 571-630.
Kotamäki, M. 2016. Participation Tax Rates in Finland, Earned Income Tax Credit Investigated. Aboa Centre for Economics Discussion Paper, No. 107.
Maczulskij, T. & Kauhanen, M.
2016. Työmarkkinoiden polarisaatio
ja työvoiman liikkuvuus – mihin rutiininomaista työtä tekevät työntekijät päätyvät? Kansantaloudellinen aikakauskirja 112 (3), 284-296.
Maunu, T. 2016. Työvoiman hankinta toimipaikoissa. TEM-analyyseja 73/2016.
Mitrunen, M. 2013. Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa. VATT Muistiot 33. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Helsinki.
Obstbaum, M. & Sariola, M. 2017. Rakennetyöttömyyden arviointi on tärkeää mutta hankalaa. Euro & talous 3/2017. Suomen Pankki.
Pehkonen, J. 2008. Pulaa työstä ja työvoimasta. EVA, Taloustieto Oy, Helsinki.
Pehkonen, J., Huuskonen, J. & Tornberg, K. 2018. Kohtaanto työmarkkinoilla: havaintoja ja politiikkasuosituksia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 3/2018. Helsinki.
Petrongolo, B. & Pissarides, C.A. 2001. Looking into the Black Box: A Survey of the Matching Function, Journal of the Economic Literature 39, 390–431.
Pissarides, C., A. 2000. Equilibrium unemployment theory. 2nd edition Cambridge, MA: MIT Press.
Räisänen, H. 2016. Mistä kohtaannon kysyntäpuolen ongelmat kumpuavat? Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2016, 28- 40.
 Schauman, H. ja Vanhala, J.
2011. Beveridge-käyrä, kriisit ja työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset Suomessa. BoF Online, 2/2011. Suomen Pankki, Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto.
Sinko, P. ja Vihriälä, V. 2007. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus – kokonaisarvio. Teoksessa Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007, Helsinki.
Tuomaala, M. 2008. Rekrytointiongelmat sekä työvoiman kysyntä ja tarjonta työvoimatoimistoissa, TEM tiedotteita, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.
Tuomaala, M. 2016. Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla. Tilannetta ja näkymiä keväällä 2016. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. TEM raportteja 19/2016.
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2015. valtioneuvosto. /delegate/ le/8496
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2011. Työllisyyskertomus vuodelta 2010. TEM:n julkaisuja 14/2011.
Valtiontalouden tarkastusvirasto. 2012. Tuloksellisuustarkastus: Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 2/2012.
Valtiovarainministeriö. 2018. 19 kysymystä ja vastausta Suomen työmarkkinakapeikoista. Työryhmän raportti 17.1.2018. Helsinki.
81
   79   80   81   82   83