Page 82 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 82

Katsauksia ja keskusteluja Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Mitä työmarkkinoilla tapahtui vuonna 2017?
Johanna Alatalo1 - Tallamaria Maunu2
Työmarkkinoilla vihdoin selvä käänne
Työllisyyden hidas kasvu herätti vuoden 2017 aikana keskustelua, jossa aika yleisesti arvioitiin, että työllisyyden kasvu myös muutaman seuraa- van vuoden aikana jäisi heikoksi. Työllisyyden kasvu olikin varsin hidasta kolmen ensimmäi- sen vuosineljänneksen aikana. Kuitenkin vuo- den viimeisellä neljänneksellä tilanne muuttui selvästi ja työllisyyden kasvu oli erittäin vah- vaa. Pitkälti kolmen viimeisen kuukauden hyvä kehitys johti siihen, että työllisten määrä vuonna 2017 kasvoi 25 000 hengellä, joka oli enemmän kuin yleisesti ennustettiin. Työllisyyden mer- kittävämpi kasvu käynnistyi vasta melko myö- hään suhteessa talouskasvuun – pitkälti siksi, että vientivetoinen talouskasvu levisi palvelu- sektorille viiveellä. Rakentamisen työllisyys toki kasvoi voimakkaasti jo vuonna 2016, mutta se ei riittänyt vielä nostamaan kokonaistyöllisyyttä vahvaan kasvuun.
Myös työttömyys (Tilastokeskuksen työvoi- matutkimuksen luvuin) on laskenut hitaasti. Vuonna 2017 työttömiä oli vain muutama tuhat vähemmän kuin vuonna 2016. Itse asiassa työt- tömyyden lasku vuodesta 2015 vuoteen 2016 oli suurempi, noin 15 000 henkeä – koska työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi. Vuoden 2017 aikana sen sijaan työvoiman ulkopuolella ole- vien määrä on selvästi laskenut, ja se selittääkin pitkälti hidasta työttömyyden laskua. Ilmiö on aivan tyypillinen työmarkkinakäänteissä.
Keskustelua on herättänyt myös se, että työt- tömien työnhakijoiden määrä on laskenut erit- täin voimakkaasti ja siten myös kuva työttö- myydestä on ollut hyvin erilainen eri tilastoissa. Sinänsä näin on usein työmarkkinakäänteissä, koska muutokset työvoiman ulkopuolella ole- vien määrässä heijastuvat työvoimatutkimuksen lukuihin, mutta eivät samalla tavoin työttömien työnhakijoiden määrään. Nyt kuitenkin ero on
 1 Johanna Alatalo, VTL, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
2 Tallamaria Maunu, VTL, erikoissuunnittelija, työ- ja elinkeinoministeriö
82

   80   81   82   83   84