Page 84 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 84

Katsauksia ja keskusteluja Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Kuvio 2. Työllisyyden muutokset
  %
100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60
                      Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus Hallituksen työllisyystavoitteita on yleisesti pidetty täysin epärealistisina. Vuoden viimeisellä
Myös hallituksen työllisyysastetavoitteen valmistuksessa (- 5 000). Päätoimialoittain tar-
(n7e2ljä%n)noeskasletlaläpänäshttäyneveanhvläahteymölmlisäysytdaevnoikteatstvau sekaästaerlvtuiontastiyitöäl,liseytytäslataslkoiumskaargsivnuaajalitskeusitsiitehoylvli-nkin
kvuahinvanieamvimeliänvaujoantenlatii2n0.1V8uaontnavaa2t0a1i7hettytöalltia-rkistsauaudaervsisoaitja.alNkäuyttutoätäansinltoäs,seat,tkäastvyoöillrisatkeenntmamääir-ä ja
syysaste nousi 69,6 prosenttiin. Näyttää melko sessa (+ 8 000) ja palveluissa (+ 17 000).
työllisyysaste voivat nousta lähemmäs tavoitteita kuin aiemmin uskottiin. Vahva talouskasvu
selvältä, että tänä vuonna työllisyysaste ylittää
kasvattaa työvoiman kysyntää edelleen – mutta oma kysymyksensä on se, kuinka pian lähestytään
70 %. Vuonna 2017 työllisyysaste nousi kaikissa
Työttömyys työ- ja
rakennetyöttömyyden rajaa.
elinkeinoministeriön ja
muissa ikäryhmissä paitsi 65–74-vuotiaiden
Tilastokeskuksen tilastoissa
oMsaylötsa,jhoailliatuskespeynsytiyeönllnisaylylasanst.eKtauvnotitatrekeenn(e7-2 %) osalta päästäneen lähemmäs tavoitetta kuin
taanikäryhmittäistätarkasteluasukupuolittain, Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa
aiemmin ajateltiin. Vuonna 2017 työllisyysaste nousi 69,6 prosenttiin. Näyttää melko selvältä, että
niin ainoa ryhmä, jossa työllisyysaste laski (-0,9 oli työttömiä työnhakijoita vuonna 2017 kes-
tänä vuonna työllisyysaste ylittää 70 %. Vuonna 2017 työllisyysaste nousi kaikissa muissa ikäryhmissä
prosenttiyksikköä), olivat 25–34-vuotiaat mie- kimäärin noin 303 000 henkilöä eli noin
paitsi 65–74-vuotiaiden osalta, joilla se pysyi ennallaan. Kun tarkennetaan ikäryhmittäistä
het;samanikäryhmännaisillatyöllisyysastekas- 45 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna
tarkastelua sukupuolittain, niin ainoa ryhmä, jossa työllisyysaste laski (-0,9 prosenttiyksikköä), olivat
voi (+1,2 prosenttiyksikköä). Mielenkiintoista 2016. Tilastokeskuksen määritelmän mukaisia
25–34-vuotiaat miehet; saman ikäryhmän naisilla työllisyysaste kasvoi (+1,2 prosenttiyksikköä).
on myös, että eniten kasvoi 55–64-vuotiaiden työttömiä oli vuonna 2017 keskimäärin noin
Mielenkiintoista on myös, että eniten kasvoi 55–64-vuotiaiden työllisyysaste (+1,1
työllisyysaste (+1,1 prosenttiyksikköä), ja eten- 234 000 – laskua edellisvuoteen oli vain muu-
prosenttiyksikköä), ja etenkin tämän ikäryhmän miesten työllisyys (+1,9 prosenttiyksikköä).
kin tämän ikäryhmän miesten työllisyys (+1,9 tama tuhat henkilöä. Kuvioissa 3a ja 3b esite- prosenttiyksikköä). tään työttömien työnhakijoiden (TEM) ja työt-
Toimialoittain tarkasteltuna (absoluuttisesti) eniten työllisyys kasvoi ammatillisessa, tieteellisessä ja
Toimialoittain tarkasteltuna (absoluuttisesti) tömien (Tilastokeskus) määrät kuukausittain.
teknisessä toiminnassa (+ 9 000), rakentamisessa (+ 8 000) sekä koulutuksessa (+ 8 000). Eniten
eniten työllisyys kasvoi ammatillisessa, tieteelli- Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2017 joka
työllisyys väheni kaupan toimialoilla (yhteensä - 9 000), terveys- ja sosiaalipalveluissa (- 5 000) sekä
sessä ja teknisessä toiminnassa (+ 9 000), raken- kuukausi vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2016
sahatavaran ja paperituotteiden valmistuksessa (- 5 000). Päätoimialoittain tarkasteltuna työllisyys
tamisessa (+ 8 000) sekä koulutuksessa (+ 8 000). vastaavina kuukausina. Toisaalta heitä oli rei-
laski marginaalisesti teollisuudessa ja alkutuotannossa, kasvoi rakentamisessa (+ 8 000) ja palveluissa
Eniten työllisyys väheni kaupan toimialoilla lustienemmänkuinvuonna2010,vuodesta2008
(+ 17 000).
(yhteensä - 9 000), terveys- ja sosiaalipalveluissa puhumattakaan. (- 5 000) sekä sahatavaran ja paperituotteiden
Työttömyys työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen tilastoissa
84
Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa oli työttömiä työnhakijoita vuonna 2017 keskimäärin noin 303 000 henkilöä eli noin 45 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2016. Tilastokeskuksen määritelmän
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
2015(5) 2015(6) 2015(7) 2015(8) 2015(9)
2015(10) 2015(11) 2015(12)
2016(1) 2016(2) 2016(3) 2016(4) 2016(5) 2016(6) 2016(7) 2016(8) 2016(9)
2016(10) 2016(11) 2016(12)
2017(1) 2017(2) 2017(3) 2017(4) 2017(5) 2017(6) 2017(7) 2017(8) 2017(9)
2017(10) 2017(11) 2017(12)   82   83   84   85   86