Page 86 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 86

Katsauksia ja keskusteluja
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 kijoiden määrän voimakas lasku, toisaalta työ- voiman ulkopuolella olleiden aktivoituminen työnhakuun.
Työttömien työnhakijoiden määrä on laske-
nut sekä miesten että naisten osalta, kaikissa ikä-
ryhmissä, kaikilla koulutustasoilla sekä kaikilla
alueilla. Miesten työttömyys on laskenut nais-
ten työttömyyttä voimakkaammin sekä abso-
luuttisesti että prosentuaalisesti. Nuorten alle
25-vuotiaiden työttömyys laski 9 000 henkilöllä
henkilöä. Määrä on pienempi kuin vuonna 2016 (1 424 000) tai vuonna 2015 (1 413 000). Vuonna 2017 piilotyöttömiä oli keskimäärin 143 000 henkilöä, kun vuonna 2016 heitä oli 155 000 ja vuonna 2015 144 000.
Kun tarkastellaan erikseen vanhinta työi-
käisen väestön kymmenvuotisikäryhmää
65–74-vuotiaita, havaitaan, että työvoiman ulko-
puolelle on siirtynyt viime vuosina paljon tähän
ikäryhmään kuuluvia. Nuoremmissa ikäluokissa
Sittemmin ero on pienentynyt vauhdilla; joulukuussa 2017 eroa oli enää 42 000 henkilöä. Eron
ja ikääntyneiden 55 vuotta täyttäneiden työttö- työvoiman ulkopuolella olevien määrä on vähen-
pienentymisen taustalla on yhtäältä työttömien työnhakijoiden määrän voimakas lasku, toisaalta
myys 10 000 henkilöllä vuodesta 2016 vuoteen tynyt voimakkaammin kuin tarkastelussa, jossa
työvoiman ulkopuolella olleiden aktivoituminen työnhakuun.
2017. Koska nuoria työttömiä työnhakijoita on vanhin ikäryhmä oli mukana. Kun eläkeikäiset huomattavastivähemmänkuinikääntyneitä,las- jätetään pois tarkastelusta, työmarkkinoiden
Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut sekä miesten että naisten osalta, kaikissa ikäryhmissä,
kuprosenteiksi muodostui nuorilla huimat 19 % tilanne näyttää myönteisemmältä: työvoiman
kaikilla koulutustasoilla sekä kaikilla alueilla. Miesten työttömyys on laskenut naisten työttömyyttä ja ikääntynvoeiimllaäk1k1aa%m. min sekä absoluuttisesti että prosuenlktuoapaulioselestlit.aNounorsteiinrraylltety25t-yvöumotaiarikdeknintoyöidtteönmpyyiis-
laski 9 000 henkilöllä ja ikääntyneiden 55 vuottaritiäny.ttäneiden työttömyys 10 000 henkilöllä vuodesta
Työvoiman ulkopuolella olevat
2016 vuoteen 2017. Koska nuoria työttömiä työnhakijoita on huomattavasti vähemmän kuin
Sekä työvoiman ulkopuolella olevien että piilo-
Työmarkkinoiden dynamiikka
ikääntyneitä, laskuprosenteiksi muodostui nuorilla huimat 19 % ja ikääntyneillä 11 %.
työttömien ( jotka kuuluvat työvoiman ulkopuo-
Hyvin toimivilla työmarkkinoilla uusia työpaik- koja syntyy paljon ja ne täyttyvät tehokkaasti, samoin työsuhteita päättyy ja alkaa paljon.
Työvoiman ulkopuolella olevat
lella oleviin) määrä laski vuonna 2017 verrat-
tuna edellisvuoteen. Lasku oli kuitenkin melko
vähäinen,Sjeakävitiymöveovimuaonsiunlakompuouletlolaksoeletvtieynöveottiä- piiloAtvyöotitmömiaietnyö(jpotakiakkouujaluovalit TtyEö-vtooimimanisutolkiospsuaokleellsa- man ulkoopluevoiline)llmaäoälreävliaesnkimvuäoänrnäass2ä01n7ävyetrträavttäutna edkeimllisäväuroitneenno.iLnas4k4u0o0li0kuviuteonnkninam2e0lk17o,vnäohiänin5en0,0ja0
olleen hyvin pieniä (Kuvio 4). Vuonna 2017 työ- enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä kasvoi
viime vuosina muutokset työvoiman ulkopuolella olevien määrässä näyttävät olleen hyvin pieniä
(Kuvio 4). Vuonna 2017 työvoiman ulkopuolella oli keskimäärin 1 407 000 henkilöä. Määrä on
voiman ulkopuolella oli keskimäärin 1 407 000 13 prosentilla vuodesta 2016. Ammattiryhmistä
pienempi kuin vuonna 2016 (1 424 000) tai vuonna 2015 (1 413 000). Vuonna 2017 piilotyöttömiä oli keskimäärin 143 000 henkilöä, kun vuonna 2016 heitä oli 155 000 ja vuonna 2015 144 000.
Kuvio 4. TKyuövioi4m. Taynöuvolkimopaunoulekollapuollevlliaeonlejavipeniiljoatpyiöilottöyömttieömn imenäämräätr,ä1t5,–1754–-7v4.-v.
   1600000 1400000 1200000 1000000
800000 600000 400000 200000
0
2015 2016 2017
                 Työvoiman ulkopuolella olevat, 15-74-v.
Työvoiman ulkopuolella olevista piilotyöttömiä, 15-74-v.
86 Kun tarkastellaan erikseen vanhinta työikäisen väestön kymmenvuotisikäryhmää 65–74-vuotiaita, havaitaan, että työvoiman ulkopuolelle on siirtynyt viime vuosina paljon tähän ikäryhmään kuuluvia. Nuoremmissa ikäluokissa työvoiman ulkopuolella olevien määrä on vähentynyt voimakkaammin kuin
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
tarkastelussa, jossa vanhin ikäryhmä oli mukana. Kun eläkeikäiset jätetään pois tarkastelusta,


   84   85   86   87   88