Page 88 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 88

Katsauksia ja keskusteluja Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Kuvio 6. Alkaneet ja päättyneet työttömyysjaksot, liukuva 12 kk keskiarvo
 52 000 51 000 50 000 49 000 48 000 47 000 46 000
Alkaneet työttömyysjaksot
Päättyneet työttömyysjaksot
              LäLhähdde: TEMEM, ty,ötnyväölitnyvstäilalsitoystilasto Kuvio 7. Työttömien työnhakijoiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä (12 kuukauden keskiarvo)
Yksi selitys – parantuneen työvoiman kysynnän ohella - päättyneiden jaksojen määrän kasvulle ovat vuoden 2017 alusta voimaan tulleet työttömien työnhakijoiden määräaikaishaastattelut, joiden
 myötä tilastoista on poistunut myös henkilöitä, joiden työttömyys on tosiasiassa päättynyt jo ai
  400000
emmin.
350000
skimääräinen työttömyysjakson pituus ei kuitenkaan ollut vuonna 2017 lyhyempi kuin
1360.00I0ts0e asiassa se oli jopa noin viikon pidempi. Samoin päättyneiden työttömyysj
skimääräinen kesto oli hieman pidempi vuonna 2017 kuin vuonna 2016.
250000
kaikki työttömät
äryhmittäin tarkasteltuna yli 55-vuotiaiden työttömyysjaksot lyhenivät hieman, mutta
200000 työnhakijat
otiaiden pidentyivät. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysjaksojen pituus pysyi jota
imakkaasti kasvaa, koska tällöin tulee paljon uusia työttömiä, jolloin työttömyysjakson kes
henee. Työttömyyden kääntyessä laskuun tulkinta ei ole yhtä suoraviivaista, vaan tilanne
uu5n000m0uassa siitä, paljonko minkäkin pituisen jakson työttömänä olleita on työt
önhakijoiden joukossa sekä siitä, työllistyvätkö ensin pidemmän vai lyhyemmän aikaa työt
0
 n1a5l0la0a0n0. Keskimääräisen työttömyysjakson pituus yleensä lyhenee, jos työttömyys
pitkäaikaistyöttömät
100000
leet. Vuonna 2017 kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden voimakas lasku on lyhentänyt skimääräisen työttömyysjakson pituutta.
Ke 20 ke
vuonna aksojen
Ik   25–54-
vu
en   alkaa
vo ly m ty ol ke
kipituus riippuu tömien tömänä
myös
kuinkin
Kuviosta 7 nähdään, että työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi laskuun kesällä 2016.
Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttöminä työnhakijoina olleiden
Työmarkkinoiden dynamiikka on heikko, kun suuri osa työttömistä jää työttömiksi pitkäksi aikaa.
määrä kääntyi laskuun pian sen jälkeen, helmikuussa 2017. Tässäkin näkyy työttömien
Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttöminä työnhakijoina olleiden
Kuviosmtaää7ränaäikhaidshäaäans,taettetälujteynötvtaöimkuituesn. tIylmönan- mätäuräs.aIiklamisahnaamstäatätreäluajiakapisithkäaaisktaaisttyeöltutöjampyiytskäoaliskiais-
88 45,0 % 40,0 % 35,0 %
osuus kaikista työttömistä työnhakijoista kasvoi finanssikriisistä vuodenvaihteeseen 2016–17, välillä
hakijoiden määrä kääntyi laskuun kesällä työttömyys olisi lähtenyt laskuun noin vuoden
lähtenyt laskuun noin vuoden kuluttua siitä, kun kokonaistyöttömyys alkoi laskea.
nopeammin, välillä hitaammin. Samoin kasvoi vähintään kaksi vuotta yhdenjaksoisesti työttöminä
2016. Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään 12 kuluttua siitä, kun kokonaistyöttömyys alkoi
Kuovllieoid7e.nTyoöstutöums. iePnittkyäöanikhaaisktiyjoöitdtöemn ijeanpiotksäuauiskakisatiykiösttaömtyiöetntömäiästrä (t1y2önkuhuakiajouidstean keääsknitayrivola)skuun kuukautta yhdenjaksoisesti työttöminä työn- laskea.
alkukesästä 2017, ja vähintään kaksi vuotta työttöminä olleiden osuuskin on tasaantunut eikä enää
hakijoina olleiden määrä kääntyi laskuun pian Työmarkkinoiden dynamiikka on heikko,
kasva.
sen jälkeen, helmikuussa 2017. Tässäkin näkyy kun suuri osa työttömistä jää työttömiksi pit-
Kuvio 8. Vähintään vuoden ja vähintään kaksi vuotta työttöminä olleiden osuudet kaikista
työttömien määräaikaishaastattelujen vaiku- käksi aikaa. Pitkäaikaistyöttömien eli vähin-
työttömistä työnhakijoista, 12 kuukauden keskiarvot
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
'06 06-9 07-5 '08 08-9 09-5 '10 10-9 11-5 '12 12-9 13-5 '14 14-9 15-5 '16 16-9 17-5   86   87   88   89   90