Page 87 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 87

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Katsauksia ja keskusteluja
 Kuvio 5. Työvoiman ulkopuolella olevat ja piilotyöttömät, 15–64-v. ja 65–74-v. Kuvio 5. Työvoiman ulkopuolella olevat ja piilotyöttömät, 15–64-v. ja 65–74-v.
  900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000
0
2015 2016 2017
          Työvoiman ulkopuolella olevat, 15-64-v.
Piilotyöttömät, 15- 64-v.
Työvoiman ulkopuolella olevat, 65-74-v.
Piilotyöttömät, 65- 74-v.
Työmarkkinoiden dynamiikka
prosentuaalisesti eniten kasvoivat prosessi- ja henkilöitä, joiden työttömyys on tosiasiassa kuljetustHyyövnintetkoimjöiivdilelantsyeökmäarkakineonilnlauus-u,skiaotryjöapuasi-kkojapsäyäntyty npyatljojon ajaienme mtäyintt.yvät tehokkaasti, samoin
ja valmistyuöstuyhötenitaekpiäjäötitdyyenjapaalkiakatp.aljon. Avoimia työpaikkKojeasokli mTEä-täoriämiinsteonisstayökettsökimäyäyrsinjankosionn44pi0t0u0us ei
Työpaikkojen avoinna olon keston kaksi mit- kuitenkaan ollut vuonna 2017 lyhyempi kuin
vuonna 2017, noin 5 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä kasvoi 13 prosentilla vuodesta
2016. Ammattiryhmistä prosentuaalisesti eniten kasvoivat prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä
taria kertovat ristiriitaista tarinaa. Avoimien vuonna 2016. Itse asiassa se oli jopa noin viikon
rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden paikat.
paikkojen keskimääräinen kesto lyhyeni 17 päi- pidempi. Samoin päättyneiden työttömyysjak- vällä edellisvuoteen verrattuna, mutta täyttynei- sojen keskimääräinen kesto oli hieman pidempi
Työpaikkojen avoinna olon keston kaksi mittaria kertovat ristiriitaista tarinaa. Avoimien paikkojen den paikkeosjkeinmäkäersätinoepnukoelsetsotalyahnyeknai s1v7opi.äivällä edellisvvuuootenenav2er0ra17ttuknuai,nmvutotantnäayt2ty0n1e6id. en paikkojen
Yksi nkäeksötokupulmoleastyaaönmkarsvkokii. noiden dynamiik- Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 55-vuotiai-
kaan ovat alkaneet ja päättyneet työttömyysjak- den työttömyysjaksot lyhenivät hieman, mutta
Yksi näkökulma työmarkkinoiden dynamiikkaan ovat alkaneet ja päättyneet työttömyysjaksot.
sot.Hyvässätyömarkkinatilanteessadynamiikka 25–54-vuotiaiden pidentyivät. Nuorten alle
Hyvässä työmarkkinatilanteessa dynamiikka on suurta ja sekä alkaneita että päättyneitä
on suurta ja sekä alkaneita että päättyneitä työt- 25-vuotiaiden työttömyysjaksojen pituus pysyi
työttömyysjaksoja on paljon; vuosina 2009–2017 molempia oli pääosin vähemmän kuin vuonna
tömyysjaksoja on paljon; vuosina 2009–2017 jotakuinkin ennallaan. Keskimääräisen työttö-
2008. Työttömyyden alentuessa päättyneitä työttömyysjaksoja luonnollisesti on enemmän kuin
molempia oli pääosin vähemmän kuin vuonna myysjakson pituus yleensä lyhenee, jos työttö-
alkaneita. Kuviosta 6 havaitaan, että vielä vuoden 2017 alussa alkaneiden työttömyysjaksojen määrä
2008. Tyoölitstuöumreymypdi keuninapläeänttyunesidsean,pmäuätttaypniaenitpääättymneyidyesnajalksaoajevnomimääarkäkäaäanstyiikhauismvaan, knousskuauntä. llöin
työttömyysjaksoja luonnollisesti on enemmän tulee paljon uusia työttömiä, jolloin työttömyys-
Kuvio 6. Alkaneet ja päättyneet työttömyysjaksot, liukuva 12 kk keskiarvo
kuin alkaneita. Kuviosta 6 havaitaan, että vielä vuoden 2017 alussa alkaneiden työttömyysjakso- jen määrä oli suurempi kuin päättyneiden, mutta pian päättyneiden jaksojen määrä kääntyi hui- maan nousuun.
Yksi selitys – parantuneen työvoiman kysyn- nän ohella - päättyneiden jaksojen määrän kas- vulle ovat vuoden 2017 alusta voimaan tulleet työttömien työnhakijoiden määräaikaishaastat- telut, joiden myötä tilastoista on poistunut myös
jakson keskipituus lyhenee. Työttömyyden kään- tyessä laskuun tulkinta ei ole yhtä suoraviivaista, vaan tilanne riippuu muun muassa siitä, paljonko minkäkin pituisen jakson työttömänä olleita on työttömien työnhakijoiden joukossa sekä siitä, työllistyvätkö ensin pidemmän vai lyhyemmän aikaa työttömänä olleet. Vuonna 2017 kuiten- kin pitkäaikaistyöttömyyden voimakas lasku on lyhentänyt myös keskimääräisen työttömyys- jakson pituutta.
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
87
   85   86   87   88   89