Page 89 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 89

Työmarkkinoiden dynamiikka on heikko, kun suuri osa työttömistä jää työttömiksi pitkäksi aikaa.
Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttöminä työnhakijoina olleiden
osuus kaikista työttömistä työnhakijoista kasvoi finanssikriisistä vuodenvaihteeseen 2016–17, välillä
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Katsauksia ja keskusteluja
nopeammin, välillä hitaammin. Samoin kasvoi vähintään kaksi vuotta yhdenjaksoisesti työttöminä olleiden osuus. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista kääntyi laskuun alkukesästä 2017, ja vähintään kaksi vuotta työttöminä olleiden osuuskin on tasaantunut eikä enää
 Kuvio 8. Väkhasinvat.ään vuoden ja vähintään kaksi vuotta työttöminä olleiden osuudet kaikista työttömistä työnhakijoista, 12 kuukauden keskiarvot
Kuvio 8. Vähintään vuoden ja vähintään kaksi vuotta työttöminä olleiden osuudet kaikista työttömistä työnhakijoista, 12 kuukauden keskiarvot
   45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 %
5,0 % 0,0 %
väh. 12 kk
väh. 24 kk
               tään 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttöminä työnhakijoina olleiden osuus kaikista työttö- mistä työnhakijoista kasvoi  nanssikriisistä vuodenvaihteeseen 2016–17, välillä nopeam- min, välillä hitaammin. Samoin kasvoi vähin- tään kaksi vuotta yhdenjaksoisesti työttöminä olleiden osuus. Pitkäaikaistyöttömien osuus kai- kista työttömistä työnhakijoista kääntyi laskuun alkukesästä 2017, ja vähintään kaksi vuotta työt- töminä olleiden osuuskin on tasaantunut eikä enää kasva.
Pitkäaikaistyöttömyys laski vuonna 2017 noin 19 000 hengellä. Lasku on poikkeuksel- lisen voimakas ja selittyy ennen kaikkea sillä, että määräaikaishaastattelujen myötä tilas- toista on poistunut myös henkilöitä, joiden työttömyys tosiasiassa on päättynyt jo aiem- min (Työvoimapalvelukokonaisuuden tehosta- minen ja työttömien määräaikaishaastattelut, muistio 24.1.2018). Kokonaisuudessaan määrä- aikaishaastattelut ovat voineet tilastojen ajan- tasaistumisen kautta alentaa työttömyyttä jopa lähes 30 000 henkilöllä (Alatalo – Hämäläinen – Maunu – Mähönen 2017). Sinänsä myös työ- markkinoiden dynamiikka on parantunut siinä
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
mielessä, että valuma pitkäaikaistyöttömyyteen on hidastunut jo aiemmin. Vaikka pitkäaikais- työttömyys on huomattavasti laskenut, taso on edelleen korkea, eikä viime vuonna nähty lasku jatku ilman merkittäviä lisätoimia.
Rakenteellinen työttömyys
Suomen Pankki julkaisi joulukuussa 2017 uuden rakennetyöttömyysmittarin (Juvonen – Obstbaum 2017). Mittari tarkastelee työpaikko- jen tuhoutumista ja työttömien työllistymistä, eli siirtymät työvoiman ulkopuolelle ja takaisin työmarkkinoille ovat tarkastelun ulkopuolella. Suomen Pankin mukaan rakennetyöttömyys on Suomessa korkealla tasolla ja hyvin lähellä toteutunutta työttömyysastetta. Työttömyys voi Suomen Pankin mukaan vähentyä nykyisestä vain, mikäli talouskasvu jatkuu pitkään vah- vana tai mikäli toteutetaan uusia rakenteellisia toimia, jotka kasvattavat työvoiman tarjontaa sekä parantavat työpaikkojen ja työntekijöiden ammatillista ja alueellista yhteensopivuutta.
Talouspolitiikan arviointineuvosto (Talouspolitiikan arviointineuvosto, Raportti 2017, Katsaus talouspolitiikasta 2017) puo-
89
2006-12 2007-6 2007-12 2008-6 2008-12 2009-6 2009-12 2010-6 2010-12 2011-6 2011-12 2012-6 2012-12 2013-6 2013-12 2014-6 2014-12 2015-6 2015-12 2016-6 2016-12 2017-6 2017-12


   87   88   89   90   91