Page 91 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 91

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Katsauksia ja keskusteluja
 Työmarkkinoilla on sekä alueellisia että amma- tillisia kohtaanto-ongelmia, jotka rajoittavat työllisyyden kasvua. Lisäksi rajoitteeksi voi muo- dostua rakenteellinen työttömyys, jonka tasosta tosin ei ole yksiselitteistä arviota. Hallituksen työllisyystavoitteen toteutumisen esteenä onkin pidetty sitä, että lähestytään rakenteellisen työt- tömyyden rajaa.
Rakenteellisen työttömyyden taso ei kuiten- kaan ole vakio, vaan se voi myös laskea vaikkapa rakenteellisten uudistusten myötä - on mahdol- lista, että hallituksen jo tekemät uudistukset osaltaan hieman alentavat rakenteellisen työt- tömyyden rajaa ja siten tukevat työllisyyden kasvua lyhyellä aikavälillä. Lisäksi työllisyyden kasvupotentiaaliin vaikuttaa myös työvoiman ulkopuolella olevien määrä. Viime vuosina työ- voiman ulkopuolella olevien määrä on kasvanut ja siellä voi edelleen arvioida olevan jonkin ver- ran työvoimapotentiaalia. Työvoiman tarjonta voi toki muodostua rajoitteeksi jo lyhyellä aika- välillä, mutta ennen kaikkea siitä on syytä kantaa huolta pidemmällä aikavälillä.
 Lähteet
Alatalo Johanna – Hämäläinen Hanna – Maunu Tallamaria – Mähönen Erno (2017): Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2017, TEM-analyyseja 83/2017. http://julkaisut.valtioneuvosto. / handle/10024/160267
Juvonen Petteri – Obstbaum Meri (2017): Uusi tapa mitata rakennetyöttömyyttä työntekijävirtojen avulla. Euro & talous 5/2017. https://www.eurojatalous.  / /2017/5/uusi-tapa-mitata- rakennetyottomyytta-tyontekijavirtojen- avulla/
Talouspolitiikan arviointineuvosto, Raportti 2017, Katsaus talouspolitiikasta 2017). https://www. talouspolitiikanarviointineuvosto. / raportit/raportti-2017/
Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen ja työttömien määräaikaishaastattelut. Työ- ja elinkeinoministeriö, julkaisematon muistio 24.1.2018
         91

   89   90   91   92   93