Page 93 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 93

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Katsauksia ja keskusteluja
 viokuvien avulla. Täydennyksiä tilastoseuran- toihin kuitenkin tehtiin kolmen kuukauden määräaikaishaastattelujen seurannan yhtey- dessä. Lähinnä tämä tarkoitti sitä, että työttö- myyden pitkittymisen seuranta ulotettiin aina viiden vuoden kestoiseen työttömyyteen asti. Aikaisemmin tilastojärjestelmästä löytyi tieto työttömyyden pitkittymisestä kahden vuoden kestoiseen työttömyyteen asti.
Seuraavassa kuviossa on tarkasteltu työt- tömyysjakojen pitkittymisten määriä. Pitkittymisiä on kuvassa seurattu 3, 6, 9 jne. kuu- kauden kestoluokkiin, aina 5 vuoden kestoiseen tyAöitktaöimseymymteienntailsatsi.tojärjestelmästä löytyi tieto
venyneitä työttömyysjaksoja on ollut noin 5 000. Kuvion työttömyysvirtatarkastelussa on otet- tava huomioon, että virroissa eivät ole aina eri henkilöt. Lyhytkestoisessa työttömyydessä, jossa virrat ovat suuria, on sama henkilö voinut olla työttömyysjaksojen seurannassa useamman kerran. Samalla henkilöllä on työttömyys voi- nut tällä vuoden tarkasteluajanjaksolla pitkittyä esimerkiksi 3:n, 6:n ja 9:n kuukauden pituiseksi. Lisäksi on henkilöitä, joilla työttömyys tarkaste- luaikana pitkittynyt kaksi tai jopa kolme kertaa kolmen kuukauden pituiseksi, esimerkiksi lyhyt-
kestoisen työssäolojakson jälkeen. työttöKmuynydteynöttpöitmkiyttyysmjaiksessotäokvahtdpeintkivtutyondeent kyelistoiseen
vuoden pituiseksi, on näissä luokissa voinut
vuoden tarkasteluaikana olla vain yksi henkilö.
Työttömyyden pitkittymistietojen avulla on
Kuviosta nähdään, että kolmen kuukauden
työttömyyteen asti.
pituisiksi on vuoden kestävällä tarkasteluajan- jaksolla venynyt noin 270 000 työttömyysjaksoa,
Seuraavassa kuviossa on tarkasteltu työttömyysjakojen pitkittymisten määriä. Pitkittymisiä on kuvassa
vuoden pituiseksi venyneitä työttömyysjaksoja pystytty vastaamaan kysymykseen, miten suu-
seurattu 3, 6, 9 jne. kuukauden kestoluokkiin, aina 5 vuoden kestoiseen työttömyyteen asti.
on ollut noin 80 000 ja viiden vuoden kestoiseksi rista haastatteluvolyymeista on kyse, kun haas-
Kuvio 1. Työttömyysjaksojen pitkittymisten määrä työttömyyden eri kestoluokkiin vuoden aikana Kuvio 1. Työttömyysjaksojen pitkittymisten määrä työttömyyden eri kestoluokkiin vuoden aikana
(lokakuu 2(0lo1k6a–kusuyy2s0k1u6u–2s0y1y7s)kuu 2017)
Kuviosta nähdään, että kolmen kuukauden pituisiksi on vuoden kestävällä tarkasteluajanjaksolla venynyt
  noin 270 000 työttömyysjaksoa, vuoden pituiseksi venyneitä työttömyysjaksoja on ollut noin 80 000 ja viiden vuoden kestoiseksi venyneitä työttömyysjaksoja on ollut noin 5 000.
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
93
   91   92   93   94   95