Page 92 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 92

Katsauksia ja keskusteluja Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Määräaikaishaastattelut
uudistuneissa
työvoimapalveluissa
Mika Tuomaala1
Syksyllä 2016 hallitus toi esille eräänä uutena työllisyyttä tukevana asiana kolmen kuukau- den välein toteutettavat työttömien määräai-
kaishaastattelut. Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelutoimintaa uudistettaisiin toteuttamalla työttömien määräaikaishaastattelut poikkeuk- setta kolmen kuukauden välein. Hallituksen strategiaistunto seuraisi järjestelmän noudat- tamista kuukausittain. Toimeenpano turvattai- siin tarvittaessa tulosperusteisena ostopalve- luna. (Hallituksen päätös työllisyyttä lisäävistä toimista 1.9.2016)
Hallituksen esitystä valmisteltiin valtion- varainministeriön johdolla ryhmässä, jossa oli mukana edustajia kustakin työmarkkinakes- kusjärjestöstä sekä jäsen OKM:stä, STM:stä ja TEM:stä. Laki astui voimaan vuoden 2017 alusta. Lainsäädäntöä konkretisoitiin Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa julkisesta työ- voima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja ase- tuksen soveltamisesta. Tässä ohjeessa maini- taan, että TE-toimiston tulee järjestää työnha- kijalle ensimmäinen haastattelu kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta, jollei se työn-
hakijan tilanne huomioon ottaen ole ilmeisen tarpeetonta. Lähtökohtaisesti työnhakijan myö- hemmät haastattelut järjestetään henkilön yksi- löllisen palvelutarpeen mukaisesti. Työnhakijan haastattelu tulee kuitenkin aina järjestää työttö- myyden jatkuttua yhtäjaksoisesti kolmen kuu- kauden ajan ja sen jälkeen aina kolmen kuukau- den yhdenjaksoisen työttömyyden välein.
Seurannan kehittämistä; työttömyyteen liittyvät virtatarkastelut entistä vahvemmin esille
Uudistus oli suuri ja esille otettiin mm. TE-palvelujen resurssien riittävyys tämänkal- taiseen toimintaan. Uudistus oli haaste myös seurannan kannalta. Nyt edellytettiin uuden- laista tapaa tarkastella palvelun toteutumista pitkittyvän työttömyyden rinnalla.
Työttömyyteen liittyvistä virroista, mm. työt- tömyyden pitkittymisestä, on tietoja ollut saata- villa työnvälitystilastoissa. Työttömyysvirroista on tehty myös analyyttisia tarkasteluja ja työt- tömyysvirtoja on havainnollistettu virtakaa-
 1 Mika Tuomaala, HM, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
92

   90   91   92   93   94