Page 94 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 94

Katsauksia ja keskusteluja
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 tattelut järjestetään työttömyyden jatkuttua
yhtäjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen
jälkeen aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen
työttömyyden välein. Kun kuvion 1 tiedot työt-
tömyyden pitkittymistä eri kestoluokkiin laske-
taan yhteen, saadaan tulokseksi 997 000 työttö-
myyden pitkittymistä vuoden aikana. Voidaan
siis sanoa, että kolmen kuukauden välein toteu-
tettava työttömien määräaikaishaastattelu olisi
tällä tarkasteluajanjaksolla tarkoittanut noin
työnhakijan haastattelun yhteydessä.
Määräaikaishaastattelujen toteutumisen seu-
rantaa lähdettiin aluksi suunnittelemaan niin,
että se tapahtuisi rinnan työttömyyden pitkitty-
mistietojen kanssa. Näin olisi tarkasteltu, onko
henkilölle tehty haastattelu siinä vaiheessa, kun
työttömyys on pitkittynyt 3 kuukaudella edel-
lisestä tarkasteluajankohdasta. Tämän tyyp-
pinen seuranta todettiin kuitenkin hankalaksi
toteuttaa ja siitä ei olisi saatu selkeää helposti
työttömistä (työllistymissuunnitelma on päivitetty alle 3 kuukautta sitten tai heillä työttömyyden
miljoonan työttömän haastattelua. ymmärrettävää tapaa seurata määräaikaishaas- Määräaikaishaastattelut rekisteröityvät työ- tattelujen toteutumista. Seuranta määräaikais-
alle 3 kuukautta). Alueelliset erot ovat varsin suuria. Kattavimmin määräaikaishaastatt
ja elinkeinohallinnon ylläpitämiin järjestelmiin haastattelujen toteutumisesta päätettiin tehdä
viimeisimpien seurantojen mukaan tehty Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomes
työnhakusuunnitelmien päivitysmerkintöjen kautta. Työllistymissuunnitelmataisitäkor-
kuukauden lopun poikkileikkaustilanteen poh- jalta:kuinkasuurellaosuudellatietynajankoh- dan työttömistä haastattelu on tehty enintään
Uudellamaalla.
vaava suunnitelma laaditaan tai päivitetään aina
Kuvio 2. Työttömien osuus, joilla on ollut ajantasainen työllistymissuunnitelma ELY-alueittain
Kuvio 2. Työttömien osuus, joilla on ollut ajantasainen työllistymissuunnitelma ELY-alueittain
   1.1.2018 2.1.2017
   Etelä-Pohjanmaa Kainuu Keski-Suomi Uusimaa Pohjois-Savo KOKO MAA Häme Etelä-Savo Satakunta Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Lappi Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Varsinais-Suomi Pohjois-Karjala
             0% 20%
40% 60%
80% 100%
94
Kun työttömyys pitkittyy, vähenee määräaikaishaastattelujen intensiteetti. Tätä osoittaa se, pitempikestoisempi työttömyys on, sitä harvemmalla työttömällä on ajantasainen työllistymissuu Kuvassa 3 on tarkasteltu työllistymissuunnitelmien ajantasaisuutta niiden henkilöiden os
Lähde QlikView
Lähde QlikView
e
n a   92   93   94   95   96