Page 95 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 95

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Katsauksia ja keskusteluja
 Kuvio 3. Työttömien osuus, joilla on ajantasainen työllistymissuunnitelma työttömyyden keston mKuukvaiaon3. Työttömien osuus, joilla on ajantasainen työllistymissuunnitelma työttömyyden keston mukaan
LähLädhed:eT: TEEM,,ttyönvääliltiytsyrserkeiskteisriteri
Seurantatietojen analysointia; määräaikaishaastattelujen vaikutuksia esille
kolme kuukautta sitten tai heillä on työttömyy- mista. Lisäksi seurannassa ovat olleet ne asiat,
 den kesto alle 3 kuukautta. joita tihentyneillä määräaikaishaastatteluilla
Työnhakijan haastattelun järjestämisellä säännöllisesti määräajoin on tavoiteltu työttömyysjaksojen
Poikkileikkaustietoa työttömyydestä on ensisijaisesti tavoiteltiin.
lyhentymistä ja pyritty ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä. Tavoitteena on ollut myös mm.
TEM:n hallinnonalalla mahdollista saada tilas- Haastattelujen toteutusseuranta osoittaa, että
totjyäörpjeasiktkeolmjenännloispäekasmi pmi mtä.yTttEym-pinaelvnejlauitsysöattköämy-ien ahkatiavsotiatutmteilnuevnoltyöynmhiatuossvaatnv. uo(Hdaelnlitu2k0s1e7n aeiskiatynsaHE tössä olevan QlikView sovelluksen kautta. Koska kasvaneet paljon. Vuoden 2018 alussa määräai-
209/2016)
QlikView tuottaa koko ajan lähes reaaliaikaista kaishaastattelu oli toteutettu kolmen kuukau- tietoa rekisteröidystä työttömyydestä, seura- den välein 66 prosentille työttömistä (työllisty-
Marraskuussa 2017 työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneillä keskimääräinen työttömyyden kesto oli
taan hallinnonalalla määräaikaishaastattelujen missuunnitelma on päivitetty alle 3 kuukautta
noin 58 viikkoa. Ikääntyneillä työttömyyden keskimääräinen kesto oli 93 viikkoa. Työttömyyden
toteutumista lähinnä QlikView:n, mutta myös sitten tai heillä työttömyyden kesto on alle 3
keskimääräisen keston trendi oli kasvussa aina kesään 2017 asti. Vuoden loppupuolella työttömyyden
tilastojärjestelmän tuottamien tietojen pohjalta. kuukautta). Alueelliset erot ovat varsin suuria.
Systemaattisen seurannan
meisimpien seurantojen mukaan tehty Etelä-
toteuttaminen; katsauksia kuukausittain
Kattavimmin määräaikaishaastatteluja oli vii-
keskimääräinen kesto ei ole enää kasvanut, mutta suurta laskuakaan ei ole ollut. Ikäryhmittäinen
tarkastelu osoittaa, että työttömyyden keston lyhenemistä on jo havaittavissa ikääntyneiden työttömien
osalta.
Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomessa sekä Uudellamaalla.
Kun työttömyys pitkittyy, vähenee määräai- kaishaastattelujen intensiteetti. Tätä osoittaa se, että mitä pitempikestoisempi työttömyys on, sitä harvemmalla työttömällä on ajantasainen työllistymissuunnitelma. Kuvassa 3 on tarkas- teltu työllistymissuunnitelmien ajantasaisuutta
Hallituksen esityksessä oli maininta, että halli- tus seuraa strategiaistunnoissaan järjestelmän noudattamista kuukausittain. Systemaattinen kuukausittain päivittyvä seuranta alkoi TEM:ssä vuoden 2017 alussa. Tässä seurannassa on tar- kasteltu määräaikaishaastattelujen toteutu-
95

   93   94   95   96   97