Page 96 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 96

Katsauksia ja keskusteluja
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 niiden henkilöiden osalta, jolla työttömyys on joulukuussa 2016 ja 2017 pitkittynyt 3, 6, 9 jne. kuukauden pituiseksi. Kuviosta nähdään, että kolmen kuukauden pituisiksi venyneissä työt- tömyyksissä suunnitelmat ovat nykyisin ajan- tasaisia 67 prosentilla. Pidempikestoisessa työt- tömyydessä ajantasaisia suunnitelmia on alle puolella työttömistä.
Seurantatietojen analysointia; määräaikaishaastattelujen vaikutuksia esille
Työnhakijan haastattelun järjestämisellä sään- nöllisesti määräajoin on tavoiteltu työttömyys- jaksojen lyhentymistä ja pyritty ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä. Tavoitteena on ollut myös mm. työpaikkojen nopeampi täytty- minen ja työttömien aktivoituminen työnhaus- saan. (Hallituksen esitys HE 209/2016)
Marraskuussa 2017 työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneillä keskimääräinen työttömyy- den kesto oli noin 58 viikkoa. Ikääntyneillä työt- tömyyden keskimääräinen kesto oli 93 viikkoa. Työttömyyden keskimääräisen keston trendi oli kasvussa aina kesään 2017 asti. Vuoden loppu- puolella työttömyyden keskimääräinen kesto ei ole enää kasvanut, mutta suurta laskuakaan ei ole ollut. Ikäryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että työttömyyden keston lyhenemistä on jo havait- tavissa ikääntyneiden työttömien osalta.
Jos työttömyysvirroissa ei tapahdu muutok- sia, työttömyyden keskimääräisen keston lyhe- neminen viikolla merkitsee työttömien määrä vähenemistä noin 6 000:lla.2 Pienelläkin työt- tömyyden keskimääräisen keston vähenemisellä on siis merkittäviä vaikutuksia työttömyyden tasoon ja siten myös työttömyyden kustannuk- siin. Hallituksen esityksen yleisperusteluissa
Kuvio 4K. uTvyiöot4tö. mTyyödtteönmkyeysdkeimnäkäersäkisimenääkeräsitsoennkkeehsitoysnvkueohditeystavu2o0d14esltäah2ti0e1n4 lähtien
 viikkoa
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
 2 Tässä laskelmassa on tarkasteltu työttömien varannossa olevien työttömien työttömyyden kestoa, joka on ollut keskimäärin noin 60 viikkoa. Työttömyyden kestoa seurataan myös päättyneiden työttömyyk-
Jos työttömyysvirroissa ei tapahdu muutoksia, työttömyyden keskimääräisen keston lyheneminen v
sien osalta. Päättyneiden työttömyyksien kesto on keskimäärin ollut noin 28 viikon tasolla. Yhden viikon keston lyhenemä päättyneissä työttömyyksissä merkitsee noin 13 000 työttömän vähenemistä työttömien
merkitsee työttömien määrä vähenemistä noin 6 000:lla. 2 Pienelläkin työttömyyden keskimääräisen
varannosta, mikäli virroissa ei tapahdu muutoksia.
96
vähenemisellä on siis merkittäviä vaikutuksia työttömyyden tasoon ja siten myös työttöm kustannuksiin. Hallituksen esityksen yleisperusteluissa arvioitiin, että mikäli työttömyyden kesto ly yhdellä päivällä, vähenisivät työttömyysetuusmaksut tämän vuoksi noin 20 miljoonalla eurolla vuodes
k y
s   94   95   96   97   98