Page 97 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 97

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Katsauksia ja keskusteluja
 Kuvio 5. Yli vuoden ja kahden vuoden pituiseksi venyneiden työttömyyksien määrä keskimäärin kuukaudessa vuodesta 2014 lähtien
 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
0
          2014 2015
2016 2017
työttömyyden 12 kk keston ylitykset/kk
työttömyyden 24 kk keston ylitykset/kk
 arvioTiytöiitnt,öemttyäymdeiknälkietsytöotstösamjyaydtyeöntktöemstoyylysvhier-roisshayvoin vpuitokdientyaöiktatönma ytayspjahktsuonjeunt pmääututytomkisiiain. . Kuvioide nisi yhdellä päivällä, vähenisivät työttömyyse- Näissä asioissa muutos on tapahtunut silloin,
pohjalta tehostetut määräaikaishaastattelut näyttäisivät liittyneen erityisesti ikääntyneiden työttöm
tuusmaksut tämän vuoksi noin 20 miljoonalla kun tihentyneiden määräaikaishaastattelujen
kestoon ja hyvin pitkien työttömyysjaksojen päättymisiin. Näissä asioissa muutos on tapahtunut sillo
eurolla vuodessa. toteutus alkoi.
Keskimääräisen työttömyyden keston Keväällä 2017 määräaikaishaastattelujen vai-
tihentyneiden määräaikaishaastattelujen toteutus alkoi.
lisäksi työttömyyden tasoon vaikuttaa työt- kutuksia työttömyyteen tarkasteltiin tutkimus-
tömyysvirroissa tapahtuneet muutokset. asetelmalla, jossa työttömyyden kestossa ja työt-
Keväällä 2017 määräaikaishaastattelujen vaikutuksia työttömyyteen tarkasteltiin tutkimusasetelmall
Määräaikaishaastatteluilla on pyritty myös vai- tömyysvirroissa tapahtuneita muutoksia seurat-
työttömyyden kestossa ja työttömyysvirroissa tapahtuneita muutoksia seurattiin niiden alueiden
kuttamaan työttömyysvirtoihin, lähinnä siihen, tiin niiden alueiden osalta, joissa haastattelut että työttömyys ei pitkittyisi. Muutoksia työttö- olivat lisääntyneet eniten (Pirkanmaa ja Keski-
joissa haastattelut olivat lisääntyneet eniten (Pirkanmaa ja Keski-Suomi). Näitä alueiden tilanteita ve
myyden pitkittymisvirroissa on viime aikoina Suomi). Näitä alueiden tilanteita verrattiin alu-
alueisiin, joissa määräaikaishaastattelujen teossa muutokset olivat olleet vähäisimmät (Pohjois-Poh
tapahtunut. Yli vuoden kestoiseen työttömyy- eisiin, joissa määräaikaishaastattelujen teossa teen venyneiden työttömyysjaksojen määrä on muutokset olivat olleet vähäisimmät (Pohjois-
ja Etelä-Savo). Tämä tutkimusasetelma osoitti, että määräaikaishaastattelujen selkeällä lisäyks
ollut laskussa jo yli vuoden ajan. Uusia pitkä- Pohjanmaa ja Etelä-Savo). Tämä tutkimusase-
vaikutuksia työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden päättymisiin. Erityisesti pitkäkes
aikaistyöttömyyksiä alkaa nykyisin noin 6 500 telma osoitti, että määräaikaishaastattelujen
kuukaudessa. Yli kahden vuoden kestoiseksi selkeällä lisäyksellä oli vaikutuksia työttömyy-
työttömyysjaksojen päättymiset lisääntyivät eniten alueilla, joissa määräaikaishaastatteluv
venyneiden työttömyyksien määrä on myös
den ja pitkäaikaistyöttömyyden päättymisiin.
Erityisesti pitkäkestoisten työttömyysjaksojen
päättymiset lisääntyivät eniten alueilla, joissa
lisääntyivät eniten.
kääntynyt laskuun. Käänne virroissa hyvin pit-
kään kestäneeseen työttömyyteen on tapahtunut
Kuvio 6. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden työttömyyden päättymisten määrän muutos vuoden 2
vuoden 2017 alussa.
määräaikaishaastatteluvolyymit lisääntyivät eniten.
Vuoden 2017 loppua kohden kolmen kuu- kauden välein toteuttavien määräaikaishaas- tattelujen teko yleistyi, mutta kehitys ei ollut enää loppuvuonna niin ripeää kuin alkuvuonna.
alun tilanteeseen nähden
Työttömyyden kestossa ja työttömyysvir- roissa on vuoden aikana tapahtunut muutok- sia. Kuvioiden 4 ja 5 pohjalta tehostetut määrä- aikaishaastattelut näyttäisivät liittyneen erityi- sesti ikääntyneiden työttömyyksien kestoon ja
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
97
n y
a
j e
o 0
   95   96   97   98   99