Page 11 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 11

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Artikkeleita
Työvoimapolitiikan ajattelumallit ja käytännöt ovat eläneet eri sykleissä
THeikki Räisänen1
ässä artikkelissa luodaan historiallinen kat-
saus työvoimapolitiikan ajattelumalleihin ja politiikkakäytäntöihin Suomessa2. Tarkastelussa piirretään historian laajempi kaari, joka auttaa ymmärtämään sitä, miksi työvoimapolitiikan3 nimellä tunnettava toiminta on jäsentynyt nykyi- seen muotoonsa. Vaikka käsittelyssä sivutaan myös organisaatioita ja toimintajärjestelmien piirteitä, se tehdään etupäässä auttamaan työvoi- mapoliittisen ajattelutavan ja muutosten näke- mistä. Keskeisin käytetty lähdeteos on Jorma Kalelan ”Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa” vuodelta 1989.
Työttömyyttä koskevan ajattelun lähtökohtia
100-vuotiasta itsenäistä Suomea juhlittaessa on hyvä muistaa, että taloudellisessa mielessä Suomi oli jo monessa mielessä varsin itsenäi-
nen ennen valtiollista itsenäisyyttä. Ehkä voisi sanoa, että samaan tapaan kuin idea itsenäisestä Suomesta oli kehittynyt jo paljon ennen sen toteutusta, myös työvoimapolitiikan keskeiset ideat kehittyivät paljon ennen niiden toteutta- mista. Työvoimapolitiikan varhaiset juuret läh- tevät jo 1800-luvun lopun kunnallisista hätäapu- töistä. Ehkä kaikkein olennaisinta työvoimapo- litiikan varhaisessa historiassa olivat kuitenkin ne ajattelumallit, joita etenkin vuosien 1907–14 valtiopäivillä kehitettiin. Itse politiikka seurasi näitä kehittelyjä osin vasta puolen vuosisadan viiveellä. Nuo valtiopäivien kehittelyt olivat eurooppalaisittainkin aivan kärkiluokkaa.
Kalelan (1989) perusteella työttömyyspo- litiikan satunnaiset hätäaputoimet alkoivat Helsingissä talvesta 1885–86, Turussa talvesta 1892–93 ja Viipurissa talvesta 1901–02. Juuri tal- vityöttömyydestä ja sen torjunnasta Eino Kuusi
1 Heikki Räisänen, VTT, työvoimapolitiikan dosentti, tutkimusjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
2 Kiitän Ari-Pekka Lemistä perusteellisista kommenteista, joiden pohjalta olen voinut kehittää artikkelia.
3 Eri aikoina tästä toiminnasta on käytetty erilaisia termejä, kuten työttömyyspolitiikka, työttömyyden hoito, työvoimapolitiikka tai työ- ja elinkeinopolitiikka. Työpolitiikalla ymmärretään yleensä laajempaa, työ- voimapolitiikan, työelämäkysymysten ja työlainsäädännön kokonaisuutta. Työllisyyspolitiikka taas viittaa laajemmalla keinovalikoimalla tapahtuvaan työllisyyden edistämiseen.
11


   9   10   11   12   13