Page 54 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 54

Katsauksia ja keskusteluja
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
mutta lasku on ollut selvästi voimakkaampaa kuin mitä talouskasvun perusteella voisi olet- taa. Nyt ennusteessa onkin otettu huomioon myös määräaikaishaastattelujen vaikutus. Pitkäaikaistyöttömyyden poikkeavan nopea lasku erottuu ennusteessa selvästi työttömien työnhakijoiden ja nuorisotyöttömien määrän kehityksestä, samoin kuin pitkäaikaistyöttömyy- den lisääntyminen 2014–2016.
Yksi potentiaalisesti tilastoinnin tarkkuutta parantanut tekijä on ollut kolmen kuukauden välein toteutettavat työttömien haastattelut, joka otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta lukien. Työ- ja elinkeinoministeriön alustavan arvion mukaan haastattelujen lisääminen on voinut korjata työnvälitystilastoa niin, että tilastosta on poistunut sellaisia työttömäksi työnhaki- jaksi kirjattuja, jotka eivät tosiasiassa enää ole määritelmällisesti työttömiä (Tuomaala 2017). Tähän viittaavat erot maakuntien välillä pitkien työttömyysjaksojen päättymisen lukumäärissä:
eri maakunnat ovat lisänneet määräaikaishaas- tattelujen toteuttamista eri tahtiin, mikä mah- dollistaa vertailun. Työttömiä työnhakijoita on siis voinut siirtyä jo aiemmin joko työllisiksi tai työvoiman ulkopuolelle niin, etteivät he ole ilmoittaneet asiasta TE-toimistoon, ja asia on tullut ilmi vasta haastattelussa. Näistä on kat- tavaa seurantatietoa, mutta se ei suoraan kerro ilmiön laajuudesta. Kyseessä on kuitenkin vasta alustava arvio.
Vaikkei haastattelujen lisäämisen vaikutuk- sesta vielä olekaan olemassa kunnon selvitystä, viittaavat silti useat tekijät siihen, että työt- tömien määräaikaishaastattelujen aloittami- sella olisi ollut vaikutus työnvälitystilastoihin. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä työn- välitystilastoissa lähti hyvin voimakkaaseen las- kuun helmikuussa 2017. Kun vertaillaan pitkäai- kaistyöttömiä koulutusasteittain, ennen helmi- kuuta 2017 pitkäaikaistyöttömien määrä väheni ainoastaan alemman perusasteen tutkinnon suo-
Kuvio 4. Työttömien työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien määrän suhteellinen muutos edellisvuoteen nähden työnvälitystilastossa, sekä ennuste3
Lähde: TEM, työnvälitystilasto ja TEM:n ennustelaskelmat
3 Lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, kevät 2017, työ- ja elinkeinoministeriö
54


   52   53   54   55   56